A pohár víz, és a föld példázata.
Bevezető:
1) A Biblia több helyen azt írja, hogy életünk olyan mint az edény.

"Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas." 2 Timóteus 2,21

"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." 2Korintus 4,7

Ezt az edényt példázatunkban helyettesítse most egy egyszerű pohár.

2) A Biblia azt mondja, hogy aki hisz Jézusban, abból élő víznek folyamai ömlenek.

"A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből." János 7,38

 
A poharunk telve van vízzel = Jézus betölti életünk.

Örömmel teli az életünk, nem gondolunk másra csak Rá, mindenben az Ő szeretetét és gondviselését látjuk. Életünkben csodákat tapasztalunk meg, ahogy az ÚR irányítja életünket. Szívesen teszünk bizonyságtételt.

 
A poharunkba földet szórunk = Elgondolkodunk a világ dolgain és engedünk neki. (Ide tartozik az egoizmus is.)

Ha földet szórunk a pohárba az kiszorítja a vizet és a pohárba maradott víz is zavaros lesz. =  Jézus nem marad erőszakkal a mi szívünkbe. Ha mással töltjük meg, Ő csendesen távozik életünkből. De hitéletünk zavarossá válik.
Egyre több földet teszünk a pohárba a víz annál zavarosabbá válik. = Egyre többet engedünk magunkba a világból annál zavarosabb lesz a hitéletünk is. Egyre több gond jelentkezik, nehézkessé válik a Bibliaolvasás és kezd teherré válni az alkalmakon való résztvétel. Már nem olyan szívesen tesz bizonyságot az ember, sőt egy idő után nyűggé válik.

Igaz ugyan, hogy egy idő múlva leüllepszik a föld, DE csak az álló vízben. Az élet viharai közepette nincs idő a leüllepedésre...

 
A bűn Ádám és Éva esete folytán olyan mint a szivacs. Ahogy a szivacs szívja magába a vizet, úgy a bűn egyre több bűnt kíván, vagy ahogy a közmondás mondja: Bűn bűnt szül.

Példa: Dávid és Betsabé:  Dávid meglátta és megkívánta kérdezősködött felőle → hívatta mert kellett neki → kielégítette vágyát DE Betsabé teherbe esett → Uriás, Betsabé férje, Dávid rábeszélésére sem akart feleségével hálni → Leitatta, de így sem sikerült terve → Dávid megírja Urisás halálos ítéletét, és kezébe adja → Uriás halála. v.ö. 2 Sámuel 11

Ha az ember enged egy helyen a Sátán kísértésének egyszer csak azt veszi észre, hogy minden sötét körülötte, már imádkozni sem tud... Bűnnel teli az élete.

 

Kérdés hozzád:

Vajon a Te szívedben hogyan néz ki ez a dolog?

Továbbgondolásra:

A Máté 12,34 ezt mondja: "Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj."

- Zavaros bizonyságtétel, zavaros szív. Az ÚR Jézusról az tud igazán bizonyságot tenni, akinek Vele van tele a szíve "edénye".

- Amiről az ember beszél azzal van tele az ő szíve is.

- Hogyan tud az az ember -legyen akár lelkész- bizonyságot tenni, akinek a szíve világi dolgokkal van tele?

 

Megoldás:

Jézust tedd életed URának... Ő legyen az első helyen szívedben, és Ő megtisztítja szívedet. Csak bízz benne és megtapasztalod a változást :o)

Néhány Ige hozzá:

"Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra  ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg..." Ezékiel 18,30-31

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem." Zsoltár 51,12

"És adok nékik egy szívet és egy útat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánok. És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem. És örvendezek bennök, ha jót cselekedhetem velök és biztosan beplántálhatom őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel." Jeremiás 32,39-41

"És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökből, és adok nékik hússzívet; Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök. De a kiknek szívök az ő fertelmességeik és útálatosságaik szíve szerint jár, azoknak útját fejökhöz verem, mondja az Úr Isten." Ezékiel 11,19-21

És sok egyéb amiket megtalálsz a Bibliában :o)