Győri József 

 

Frissítés: 2007. október 19.   A mi templomunk  -  A tékozló fiú  -  Az Ékes-kapu előtt  -    Ábrahám és Izsák  -  Királyi mennyegző  -  Lót menekülése  -  Naámán  -  Négyen a kemencében  -  Vasárnap a templomban

Frissítés: 2007. szeptember. 3.  Emberek a kereszt alatt

 

 

 

A mi templomunk

               

Százhetven* éve már,

Hogy e hajlék épült,

Isten kegyelméből

Most újra megszépült.

Ősök verejtéke

Mindegyik kövében,

Mi szorgosságunk van

Mai szépségében.

Átzúgtak felette

Háborúk és vészek,

De – mint nagy viharból

Az ostromolt fészek –

Megmaradt, megújult,

S fáradt nemzedékek

Nyertek itt Krisztusban

Új reménységet.

 

Nem illenek ide

Világi hívságok!

Aranynál, ezüstnél

Drágább kincsünk van itt:

Hallgatjuk Istennek

Mélységes dolgait.

  

Ősök utódai,

Mai keresztyének!

Az itt hallott Igét

Nagyon szeressétek!

Lehettek e földön

Gazdagok, szegények,

Jézust kövessétek

Ez a boldog élet!                       

 

 

 

 

A SAMÁRIAI FALU ELŐTT. . .

Lukács 9: 51-56.

 

Uram Jézus, bejártuk a falut.

Megzörgettünk minden bezárt kaput.

Szállást kértünk, egyszerű nyughelyet.

De nem nyílt szív, nem nyílt ajtó Neked.

A szent város oly megvetett nekik,

Ki arra tart, azt be se engedik.

Pedig van hely. Szükség is lenne Rád.

Gyötrődik és vérzik minden család.

Csak pár órát ha tölthetnél velük,

Megváltozhatna egész életük.

Oly gőgösek, Uram, az emberek!

Nem érdemlik, hogy tovább éljenek.

Ítélj, Uram, égesd meg e falut,

A sok bezárt házat, szívet, kaput.

Ahogy egykor Illés cselekedett,

Kérünk Uram, kérünk égi tüzet!

 

- Nem tudjátok, sértődött emberek,

Minémű lélek van tibennetek.

Küldetésteket félreértitek,

Idő előtt kérvén ítéletet.

Az idők végén lesz ítélet is.

Megrázza az eget is, földet is.

De ez a kor: kegyelem napja ez.

Nem tűzfolyam, élő víz ömledez.

Nem kényszer ez. Kegyelmes zörgetés.

Kereszthordozó, égi küldetés.

Uratok földre azért érkezett,

Hogy megkeresse, ami elveszett.

 

A tékozló fiú

(műsor)

(Lukács 15.)

 

Tékozló fiú:

Atyám, én elmegyek,

Nem köt tovább a ház.

Ezentúl engemet

Ne táplálj, ne ruházz!

Ne rendelkezz velem,

Csak add ki jussomat!

Mit rég óhajt szívem:

Boldog leszek, szabad!

 

Atya:

Maradj itthon, fiam,

Ne vonjon a világ!

Nagyon sokat ígér,

Nagyon keveset ád!

Itt hagyod otthonod,

Testvéred és Atyád?

Választasz bűntanyát,

Dőzsölő cimborát?

 

Kar:

Itt hagyod otthonod,

Testvéred és Atyád?

Választasz bűntanyát,

Dőzsölő cimborát

 

Atya:

Romlás útja, fiam!

Ne indulj ily úton!

 

Tékozló fiú:

De én döntésemet

Meg nem változtatom.

Itt hagyom e házat,

A jussomat kérem.

Nem érdekel tovább

Atyám és testvérem!

 

Atya:

Nem érdekel tovább

Atyád és testvéred?

Akkor nem marasztallak.

Kiadom a részed.

 

Kar:

Színes napok, zajos éjek.

Szaladnak az ifjú évek.

Kívánságok, szenvedélyek

Olthatatlan lánggal égnek.

Férfiak, nők jönnek-mennek,

E világnak örvendeznek.

Míg idődet vígan éled,

Elfut időd, erőd, pénzed.

Barátaid mind elhagynak,

Csalódásaid megmaradnak.

Megcsaltak a szenvedélyek,

Mi lett veled, ifjú lélek?

 

 Tékozló fiú:

Mi lett velem? Mi lett velem?

Elrontottam az életem!

Kincsem, pénzem mind elfogyott,

Sok barátom mind elhagyott.

 

Megmaradt a korgó gyomor,

Belső ínség, külső nyomor.

Disznóőrzés a kenyerem,

Moslék volna eledelem.

De ínség van, azt sem kapok.

Jaj, de boldogtalan vagyok!

Belehalok!

 

Kar:

Halld meg, halld meg szegény árva!

Atyád karja ki van tárva!

Fiát most is visszavárja!

 

Tékozló fiú:

Futottam atyámtól,

Atyámnak házától.

Mégis utolérnek

Otthoni emlékek.

Hogy követelőztem!

Ő ott állt előttem,

Míg vertem az asztalt,

Kedvesen marasztalt.

Amit mondott nekem,

Bolondságnak véltem.

Jaj, de rosszul léptem!

Kész halálba értem.

 

 Kar:

Búsan, összetörve

Jársz vigasztalan,

Megpihenni vágyol,

Fiam, fiam!

 

Vár Atyád szerelme,

Vár rád vigasza.

Jöjj a messze tájról,

Ó jöjj haza!

 

Tékozló fiú:

Szívem most már visszavágyik.

Elmenne az ősi házig,

Megvallani, hogy vétettem.

Hogy tékozló fiú lettem!

Elzokogni, hogy szenvedek!

S ha az ajtón beléphetek,

Előtárni jó szülémnek:

Fogadjon meg béresének.

Emlékezem a béresekre…

Atyám úgy gondolt ezekre,

Hogy a hiányt nem ismerték.

Ó, csak béres lehetnék!

 

Kar:

Nemcsak készül, indul végül.

Nagy ínségből. Messzeségből.

Ezer bűnnel, tévedéssel,

Elnyűtt ronggyal, rettegéssel.

Indulj! Indulj! Menj hazáig!

Téged váró jó Atyádig!

Szívedet, mit terhel bánat,

Meggyógyítja bűnbocsánat!

 

Tékozló fiú:

Atyám, visszajöttem.

Sok bűn van mögöttem.

Vétkeztem ég ellen,

Vétkeztem ellened!

Tudom, nem érdemlem,

Hogy legyek gyermeked.

Hadd legyek inkább béresed.

 

Atya:

Meghaltál és feltámadtál!

Elfeledve mind a múlt.

Rongyaira nyűtt ruhára

Téged váró hű Atyádnak

Bűnbocsátó könnye hullt.

 

Kar:

Rongyaira nyűtt ruhádra

Téged váró hű Atyádnak

Bűnbocsátó könnye hullt!

 

Atya:

Hű szolgáim, gyertek, gyertek,

Mert ma velem ünnepeltek!

Vigasságunk nagy legyen.

Kire szívem oly rég vágyott,

Otthagyta a bűnvilágot!

Hazatért gyermekem!

Öltöztessük szép ruhába,

Új sarut kap fáradt lába!

 

 

Gyűrű fénylik a kezén.

Hizlalt tulkot levágjátok,

Nagy bőséggel tálaljatok

Ég s föld drága ünnepén.

 

Nagyobbik fiú:

Mi ez, mi ez, mért e lárma?

Hizlalt tulok mért levágva?

Mért hallok víg dallamot?

 

Szolga:

Öcséd jött meg egészségben.

Atyád tette örömünneppé a köznapot.

 

Nagyobbik fiú:

Úgy? Megjött az öcsém?

Nem hívta őt senki!

Csavargó nélkül én

Jól meg tudok lenni!

Hát csak mulassanak,

Nem törődöm vele.

Tékozló fiúnak nem leszek testvére.

 

Atya:

Fiam, fiam, hazajöttél?

Hallom, hogy kérdezősködtél.

Öcséd jött meg, az elveszett!

Azért zengünk víg éneket.

Siess, jöjj be, örvendj velünk,

Így lesz teljes az ünnepünk!

 

Nagyobbik fiú:

Sok esztendő óta

Szolgálok e házban.

Parancsolatodat

Soha át nem hágtam!

Mégis ily lakomát

Nekem sosem szántál.

Csak egy kecskefiat

Egyszer le nem vágtál,

Hogy barátaimmal

Kedvemre vigadjak!

Így e mai napra

Ugyan mit is mondjak?

Igazságtalanság!

Nem látom ezt jónak.

Hogy egy ilyen züllött

Világcsavargónak,

Aki vagyonodat

Hitványságra költi,

Vacsorát rendeztél,

Tulkot levágattál,

Előbbre helyezted

Hűséges fiadnál.

 

Atya:

Fiam, te itt élsz énvelem,

Tudod, tiéd itt mindenem.

De ront irigységed lelkülete.

Pedig örülnöd kellene!

Mert ki meghalt, feltámadott!

Elveszett, megtaláltatott!

Irigy szíved nem jó barát.

Figyeld inkább Atyád szavát!

Köszöntsd öcséd, örülj velünk!

Legyen ma teljes ünnepünk!

Számunkra legnagyobb öröm,

Ha a tékozló visszajön.

 

Mindnyájan:

A mennyben legnagyobb öröm,

Ha egy tékozló visszajön!

 

 

Az Ékes-kapu előtt

 

Egy sánta az Ékes-kapu előtt.

Ünnep s nyomor oly közel vannak itt…

A templom égi fénybe öltözött.

A sánta koldus hordja koldusrongyait.

 

Körülötte emberfolyam kavarog.

Vallásosak és vallástalanok,

Közömbösek, hívők, hitetlenek,

Ünnepben is köznapi emberek.

 

Egyben egyek: csodát nem várnak itt.

Az életnek nagy torzulásait

Megsajnálják, vagy kinevetik.

Ünnep s nyomor oly megszokott nekik.

 

Ki-ki hordja baját vagy örömét.

A sánta vár és tartja a kezét:

Jó emberek, pár fillért adjatok!

Gyógyulás nincs, de élni akarok!

 

Nincs gyógyulás, földhöz ragadt szegény?

Az emberfolyam kellős közepén

Megáll a sor. Hangzik Péter szava:

Tekints reánk, te nyomorúság fia!

 

Nincsen nekünk ezüstünk, aranyunk,

De van a mennyben feltámadott Urunk!

Az Ő nevében mondom én néked:

Kelj fel és járj! Ő gyógyítód néked!

 

S míg megfogja a remegő kezet,

Átjárja a reszkető térdeket

Jézustól jött szent erő!

Feláll, ujjong a régi szenvedő.

 

Első útja a templomba vezet,

Lássa, hallja a nagy gyülekezet,

Hogy míg ott benn a szertartás folyik,

Ott kinn Jézus gyógyít, munkálkodik.

 

Nem halott már! Él és uralkodik!

S kit kézbe vett, az Hozzá tartozik.

 

Így történt az Ékes-kapu előtt.

S mi még itt ülünk, hívjuk, várjuk Őt!

Gyermekünk, magunk terhét hordozók,

Százak, ezrek, sírók, imádkozók.

 

Jártunk mi már orvostól-orvosig.

De a nagy baj mind Őrá tartozik.

Uram, Jézus! Áraszd ki az erőt,

Mint egykor az Ékes-kapu előtt!

 

 

 

AZ OLAJFÁK HEGYÉN     

 

Ne menj el, Mesterünk!

Urunk, maradj velünk!

Árván hagynád kis sereged?

Nem folytatnád nagy művedet?

A keresztfán kiszenvedtél.

A halálból vissza jöttél.

Ugyan mi lehet még hátra,

Hogy Izráel királysága

Dicsőségben helyreálljon,

S tudják, lássák a világon:

A megcsúfolt Jézus az Úr,

Minden ellenség porba hull.

Ne menj el, Mesterünk!

Urunk, maradj velünk!

 

Nyugtalan vándorok!

Nem a ti dolgotok

Készíteni a terveket,

Kitűzni a mérföldeket,

Időket és alkalmakat;

Atyám rendezi azokat.

Legyen türelmes hitetek,

Ne képzelődjék szívetek,

Mintha az Ő menetrendje

A ti kezetekbe lenne.

Nyugtalan vándorok,

Nem a ti dolgotok.

 

Mennyei vándorok,

Ez a ti dolgotok:

Gyermekszívvel esdekelni.

Lelket, tüzet kérni, nyerni,

Elindulni szenvedéllyel;

Szóval, tettel, könnyel, vérrel

Tanúskodni a nagy perben.

Ébreszteni az emberben,

A fehérben, feketében,

S sárgában, mindegyikben

A bizalmat Jézus felé,

A honvágyat a menny felé.

Könnyes vetés a részetek,

Aratni újra itt leszek,

S vélem az angyalok. -

Ez a ti dolgotok

 

 

 

 

Ábrahám és Izsák

(műsor)

 

I. Mózes 22. rész

 

Angyal:

Ábrahám, ébredj, szólít az Úr!

Gyermeked kéri áldozatul.

Hittél az Úrban, ővele jártál,

Barátja lettél, kedvet találtál.

Most jön az út, mely legnehezebb,

Add oda azt, ki legbecsesebb!

Kéri egyetlen gyermekedet!

 

Ábrahám:

Tiéd az életem, Tiéd a gyermekem,

Drága uram.

Kívánom, szüntelen Neked tetsző legyen

Minden utam.

Ha fiamat kéred, odaadom Néked,

Legyen Tied.

Tudom, halálból is, égető lángból is

Megmentheted!

 

Kar:

Pirkad a hajnal, ezernyi bajjal

Harcolni indul újra a nép.

De Ábrahámnak, Izsák atyjának

Egy vágy feszíti férfi-szívét:

Félre most minden emberi tervvel,

Végezni, mit az ég Ura kért!

Költi fiát, két szolgáját,

Elkészíti tűzifáját.

 

A kést, tüzet kézbe veszi,

Fiát szamárra ülteti,

És elindul korán reggel

A még álmos kis sereggel

A derengő messzeségbe,

Móriának kék hegyére.

Így vonulnak harmadnapig.

Szavuk szinte nem hallatszik…

Másnak ez el nem mondható,

Hol nagy a tett, csak ront a szó.

 

Szolgák:

Uram, elfáradtunk.

Meddig tart még utunk?

Bármelyik szép hegyen

Miért nem áldozhatunk?

 

 

Kar:

Kihez az Úr nem szólt,

Elfárad az hamar.

De Isten gyermekét

Hordozza égi kar.

 

Ábrahám:

Látom már a hegyet,

Hová az Úr vezet.

Szolgák, itt maradtok!

Míg mi odaleszünk,

Áldozatot teszünk,

Csendben várakoztok!

 

Kar:

Mennek ketten együtt, Ábrahám és Izsák.

Sorra elmaradnak az út melletti fák.

A szolgák is végül csak két pontot látnak,

Nem értik, csak nézik, útját Ábrahámnak.

 

Izsák:

Atyám, Édesatyám!

 

Ábrahám:

Ímhol vagyok, fiam!

 

Izsák:

Kérdeném, mondanám,

A szívemben mi van:

Itt a fa. Itt a tűz.

De honnan lesz a bárány,

Amit feláldozunk

Az Úrnak oltárán?

 

Ábrahám:

Ne aggódjál, fiam,

Az Úr majd megadja.

Nagy pusztaságban is

Ő az élet atyja.

Övé minden ember.

Övé minden bárány.

Lesz mit feláldozni

Mória oltárán.

 

 

Kar:

A járatlan hegyoldalon

Nincs semmi jel, nincs semmi nyom,

De át köveken, bokrokon

Az égi kéz előrevon.

 

Ábrahám:

Itt vagyunk, fiam, kicsit pihenünk.

Köveket szedünk, oltárt építünk.

 

 

Kar:

Rakják a követ, az oltár épül.

Izsák tűnődik, Ábrahám készül.

Izsák csak nézi: sehol sincs bárány,

Ábrahám érzi, nehéz perc vár rá.

Együtt a kő már, rajta a fa,

De hol az Úrnak áldozata?

Míg szívük mélyén nagy csata dúl,

Néznek egymásra hangtalanul.

Ábrahám mozdul, fogja fiát,

Kötéllel gyorsan megköti hát.

Oltárra teszi. Kézbe a kést.

Rejti a könnyet, jajt, remegést,

Csak egy vágás, és ömlik a vér…

 

Angyal:

Ábrahám, várj, az ég Ura kér!

Látom, hogy szereted Istenedet,

Jobban, mint egyetlen gyermekedet.

Ne bántsd őt, tedd le a kést,

A szorongást, a remegést!

Forró öröm hadd váltsa fel,

Mert most sok angyal énekel,

Látva egy Isten gyermekét,

Ki megtagadva mindenét!

Ha kell, élet-halálon át

Szolgálja az élet Urát!

 

Kar:

A kés megáll, a kés kihull…

Atya és fia földre hull.

Szertefoszlik minden kötél,

A feláldozott mégis él!

Gyúlhat tűz, lesz áldozat,

Ábrahám, fordítsd arcodat!

Lásd meg azt a bárányt amott,

Áldozd, amit az Úr adott.

Megpróbálta hűségedet,

De megváltja gyermekedet!

 

Mindnyájan:

Nekünk az Úr többet adott.

Saját Fiában áldozott!

Ne tartson hát vágy, szenvedély,

Szakadjon minden bűn-kötél!

S ha kell, élet-halálon át

Szolgáljuk az élet Urát!

 

 

 

Emberek a kereszt alatt

 

Tanítványok

Fogadkozók, csalatkozók,

Botránkozók, húzódozók.

Nem ezt várták.

S mikor látták

Jézust ellenség kezében,

Nem maradtak közelében…

Ámde Jézus kakasszóra

Ránézett egy tagadóra.

Így fakadt fel igaz bánat –

Lett a válasz: bűnbocsánat!

 

Papok, papok

De ravaszok!

Arcuk sértett, szemük forog.

Azt gondolják:

Ők a szentek.

S most a Szentnek

Nekimentek.

Nem bírják az igazságot,

Külső-belső tisztaságot.

Míg áldoztak, prédikáltak,

Árulóra lestek-vártak.

Kezükben a Bibliával

Játszanak Isten Fiával.

 

Pilátus

Ítélkező, jog-ismerő,

Élet-halál most rajta áll.

Az életet, jaj, nem meri

Pártolni! Ha követeli

A vad tömeg, ő mos kezet,

Aláírja a levelet: Megölhető.

Menti magát.

Elveszti az Élet Urát.

 

A vitézek

Ők szegények nagy legények.

Gúnyra bátrak és vitézek.

Ó, ha tudnák, hogy kezükben

Ég Ura áll embertestben,

Hogy esnének arcra, térdre!

Ó, bűnvakság szörnyűsége!

 

A tömeg

Zúg a tömeg:- Feszítsd, öljed!

Ne kíméljed! Csak gyötörjed!

Kellet addig, amíg adott

Egészséget, jó falatot.

De ha jön a kereszthalál,

A tömegnek nem imponál.

Lesz belőle látványosság,

Gyilkosoknak tor, mulatság.

Káromlások és szidalmak

Mind Őt érik, mind ráhullnak!

  

 

Júdás

Pénzre vágyott.

Most elérte.

Mit nyert véle?

Mintha átkos lánggal égne

Mind a harminc ezüstpénze –

Jézus bére! Nem bír véle.

Szórja a templom kövére.

Szörnyű halál lesz a vége.

Ítéletes Jézus vére,

Közelsége…

 

A megtérők

Mind férfiak, mind erősek,

Mind okosak, de szegények.

Szegények és elesettek.

De némelyek feleszmélnek.

Őrá néznek, s újra élnek.

- Emlékezzél – szól egy fogoly,

Amikor majd uralkodol,

Hogy ott legyek… Jézus felel:

Bizony, még ma velem leszel!

Halálkínok fájdalmára

Ráömlik a menny sugára.

És felkiált egy katona:

Ez az ember Isten Fia!

Nem számít a közvélemény,

Térdre hull a kereszt tövén.

 

Az együttérzők

Mikor minden csepp vér kifoly’

Elvérzik a három fogoly.

Akkor József s Nikodémus

Előállnak: ez a Jézus

A mi halottunk. Elvisszük Őt!

És majd látják, hogy a temetőt

Nem érte még soha-soha

Ilyen drága, dicső csoda,

Amikor majd harmadnap reggelen,

Amikor az Úr megjelen.

Nem véresen, nem gyászosan,

De győztesen, hatalmasan!

 

Vallomás

Emberek a kereszt alatt…

Közöttük látom magamat.

S míg bírák, papok, vitézek,

A tömegek, ifjak, vének

Egyre zúgnak és ítélnek,

Én az Úrtól egyet kérek:

Csendesíts el,

S élő hittel

Taníts látnom keresztedet,

Segíts vinnem keresztemet

Csendes szívvel,

Élő hittel

Vallhassalak itt Tégedet,

Elérjem örökségemet!

 

 

 

 

HOZSÁNNA UTÁN

Mt.21,12-16.

Hervadnak már a pálmaágak
Országútján a nagy királynak.
Szerteoszlik éljenző népe.
A templomig kevés kísérte.
Valahol a város szívében
Haláláról tárgyalnak éppen.

Nehéz kép ez: tél a tavaszban.
De egy csendes templomsarokban
Ott áll Jézus: tavasz a télben.
Nagyok nélkül, kicsik körében.
Prófétálnak a gyermekszájak:
“Hozsánna a Dávid fiának!”

- Hallod, Mester, mit zeng az ének?
- Igen, hallom, Isten nevének
Gyermekek adnak dicsőséget.

Míg elhagyják erősek, épek,
Jönnek a betegek, szegények.
Sánták, bénák, kínnal topogva,
Világtalanok botladozva.

S ott a csendes templomsarokban
Jézus szerelme lángra lobban:
Üdít, gyógyít mindent, kit áthat.
Megváltást oszt az égi alázat.

 

KERESZTELŐ JÁNOS

 

Hagyta az ősi paplakot,

A kényelmesebb holnapot.

Remete lett. Pusztán lakott.

 

Nem érzelem, nem képzelet

Sarkallta ezt az életet.

Az Úr szólott. Ő engedett.

 

Míg teveszőrbe öltözik,

Vadmézet és sáskát eszik

Ajkán örömhír érkezik,

 

Hogy a Bárány, a mennyei

Eljött a bűnöst menteni,

Nagy győzelmét elkezdeni.

 

Hírére mozdul a világ.

Benépesül a pusztaság.

Az égi szó életbe vág.

 

Nem remeg a király előtt.

Nagy bátorsággal inti őt,

Az előkelő bűnözőt.

 

A megtérőt bemeríti.

Az álnokot leleplezi.

A megváltót felismeri

 

És átadja a szót Neki,

Ki földi népét mennyei

Szent Lélekkel kereszteli.

 

S ha majd egy táncos éjszakán

Hóhér bárdja csattan nyakán,

Halljuk a Mester ajakán:

 

Bizony mondom, ó emberek,

Kit ma orvul megöltetek,

Legnagyobb volt közöttetek!

 

 

 

Királyi mennyegző

        (műsor)

Máté 22: 1-14.

Lukács 14: 15-24.

 

Kar:

Nagy Királyunk házanépe

Örvendezve gyűl elébe,

Fiának lesz nemsokára

Mennyegzői vacsorája.

Szolgái már úton vannak,

Ébresztgetnek, hívogatnak.

Sokat hívnak, sokat várnak

Asztalához a Királynak.

 

Szolgák:

Ébredjetek! Örvendjetek!

Készüljetek és jöjjetek!

Akadályok ne tartsanak,

Sérelmek ne bosszantsanak,

Gyönyörök el ne vonjanak!

Mert a Király azt üzente:

Asztalát elkészítette

Fiának mennyegzőjére,

Vendégek nagy örömére;

Országa dicsőségére.

 

Ifjak:

Fiatalok vagyunk,

Mi élni akarunk!

Gyönyör, szórakozás,

Ez most a mi utunk.

Barátság, szerelem

Úgy elfoglal minket,

Nem is érdekli más

Kíváncsi szívünket.

Király közelsége

Túl komoly még nékünk.

Mentsetek ki minket,

Mert mi el nem megyünk!

 

Kereskedők:

Kereskedünk, adunk-veszünk,

Nekünk a pénz a mindenünk!

Ebben telik éjünk-napunk,

Hétköznapunk, vasárnapunk.

Nincs időnk a mennyegzőre,

Mentsetek ki most belőle!

 

Házasok:

Házasodtunk, férjhez mentünk,

Megtaláltuk, kit kerestünk.

Megültük a mennyegzőnket,

Együtt töltjük az időnket.

Nem érdekel egyéb semmi,

Csak egymásban örvendezni.

Nem vágyunk a mennyegzőre,

Mentsetek ki most belőle!

  

Földművelők:

Nekünk a sok munka

Itt van a nyakunkban.

Jószágaink vannak,

Gondozni kell őket.

Őrizni, művelni

Kertünket, szőlőnket.

Király hívására

Talán el is mennénk,

Ha a sok munkával

Így tele nem lennénk.

Igazán sajnáljuk,

De szorgos a munka,

Nem hagyhatjuk félbe

Vesztünkre, kárunkra!

 

Szolgák:

Nincs, aki jöjjön,

Nincs, ki örüljön,

Királyi gazdag

Asztalhoz üljön!

Apró gyönyöröknek,

Munkának, pénznek

Hódol a szív és

Alszik a lélek!

 

Kar:

Nincs, aki jöjjön,

Nincs, ki örüljön,

Királyi gazdag

Asztalhoz üljön?

Inkább a földnek,

Munkának, pénznek

Hódol a szív és

Alszik a lélek?

 

Másokat hívunk,

Másokat kérünk,

Akik meghallják,

S mégis lesz népünk.

Város piacán,

Utcáin széjjel

Beszéljetek

Az elárvult néppel.

Hívjátok őket,

Hozzátok őket,

Elfáradtakat,

Nagy szenvedőket!

Mindenki hallja,

Mindenki jöjjön.

Ki sírt magában,

Velünk örüljön!

 

Szolgák:

Jó hírt hoztunk, örüljetek!

Készüljetek és jöjjetek!

Királyi ház nyitva, tárva,

Senki onnan nincs kizárva!

Sőt, mindenki hivatalos,

Ki szavunkat meghallja most.

Jertek el a mennyegzőbe,

Ne irtózzék senki tőle!

 

Sánták:

Mi elmennénk, szívünk vágyik,

De hogy jutunk a Királyig?

Kezünk béna, lábunk csonka,

Nincs segítség a számunkra,

Ki bennünket felemeljen,

A mennyegzőig elcipeljen.

 

Vakok:

Mi is vágyunk, de nem látunk,

Sötét szemünk, botlik lábunk.

Lesz-e, aki elvezessen,

S asztal mellé leültessen?

 

Szegények:

Minket is hívnak,

Minket is várnak

Mennyegzőjére

Király Fiának?

Királlyal szemben

Oly sok a vétkünk,

Véle, a Fiával

Fennen beszéltünk.

Nevét gyalázta

Sokszor az ajkunk,

Lázadás gőgje

Viharzott rajtunk.

Remeg a lelkünk,

Örülni vágyunk,

- De megbocsájt-e

Urunk, Királyunk?

 

Szolgák:

Jöjjetek mindnyájan!

Királyunk házában

Gazdagság vár rátok.

Lesz fehér ruhátok!

A sántát mi visszük,

Vakot mi vezetjük,

Mire összegyűltök,

S mind asztalhoz ültök,

Meggyógyul mindenki,

Beteg nem lesz senki!

Mert bénák testére,

Vakoknak szemére,

Fáradtak lelkére,

Bűnösök szívére

Készen az orvosság:

Fia drága vére!

  

Sánták, vakok, szegények:

Amint vagyok, sok bűn alatt…

De mert hallom hívó szavad,

Ki értem áldoztad magad:

Fogadj el, Jézusom!

  

Amint vagyok, vak és szegény,

Hogy kincset leljek Benned én,

S derüljön éjszakámra fény:

Fogadj el, Jézusom!

  

Kar és szolgák:

Kövessed Jézust, kövesd Őt ma!

Halld, miként hangzik hívó szava!

Közel van Ő, hogy megáldana,

Édesen mondja: - Jöjj!

 

Sánták, vakok, szegények, bűnösök:

Ó, mily szép, dicső lesz egykoron,

Ha majd bűntől tisztán, szabadon

Fogad ölébe az égi hon!

Jézus szavára: - Jöjj!

 

Kar:

Sokan vannak a hivatalosok,

De kevesen a választottak!

 

 

 

KÖSZÖNTŐ         

 

Tele most a mi templomunk,

Tele most a mi szívünk.

Minden elért eredményért

Hála Néked, Istenünk.

 

Ki közelről és távolról

Összehoztad népedet,

Hogy tanítson, s gazdagítson,

Áraszd ki ránk Lelkedet.

 

Isten hozott, Isten áldjon,

Véren váltott drága nép!

Jézusunkkal ünnepelni

Ó, de kedves, ó de szép

 

 

KÖSZÖNTŐ  (2)

 

Én még kicsi vagyok,

De nagy titkot tudok:

Az Isten szeretet.

Megváltott engemet.

Nagy szeretetével

Kössön össze minket,

Az Ő nagy családját,

Minden vendégünket!

Szívemből kívánom!

 

 LEVÉL A KÓRHÁZBÓL MINDENKIHEZ
Mindenkihez, aki csak fut, szalad,
gyalog, motoron, autón, vonaton,
át hétköznapokon, vasárnapokon.
Álljatok meg rohanó emberek,
hadd beszélhessen Isten veletek,
s tárhassa fel az örök életet,
amely Jézusban a földre érkezett.
Halálba fut fárasztó utatok,
Jézus nélkül rohanó vándorok!

Mindenkihez, aki olvasni szeret
olcsó mesét, émelygő vicceket:
szomjasan les minden képet, adást,
leterhelve kedélyt, fantáziát.
Bár elhinnéd, múló világ fia,
a legjobb könyv ma is a Biblia.
Fordítsd felé tékozló lelkedet,
Benne a Te Atyád hívó üzenete.

Mindenkihez, ki testét szereti,
kéjben, szenvedélyben fürösztgeti,
kik ezt mondják: 'Mennyet varázsolunk!
Együnk-igyunk, mert holnap meghalunk.'
Múló gyönyör szomjas kíváncsija,
tested lehetne Isten temploma,
melyben Igéje, Szentlelke lakik,
melyből dicsérő ének hallatszik.

Mindenkihez, aki csak építkezik,
tőkét harácsol, berendezkedik:
tudást, rangot emelne az égig,
ki mindig halad, de meg nem elégszik.
Törtető szív, sok minden a tiéd,
de most kérlek, nagyobb igényű légy.
Jézus felé fordítsd figyelmedet,
ki vérével elmossa bűnödet.
Föltámadása jövendőd neked.

Mindenkihez, ki szakított a bűnnel,
fölcserélte azt mennyei örömmel,
s jót cselekedve szolgál itt a földön,
de óhajtja, hogy Jézus visszajöjjön.
S hatalmával mindent újjá tegyen,
hogy égen, földön csak békesség legyen.
Testvéreim, csak előre! Előre!
E keskeny és áldozatos úton
csüggjön szemünk a győztes Jézuson!

Mindezt, hogy néked szolgáljon vele,
egy miskolci kórházban írta le
Istennek egy megváltott gyermeke.

(1972. IX. 13. Temetése IX. 28.)

 

 

 

 

Lót menekülése

(műsor)

 

(I. Mózes 18: 16-19.)

 

Kar:

Sodomában esznek-isznak,

Férjhez mennek, házasodnak,

Adnak-vesznek, építkeznek;

Öltözködnek, szépítkeznek.

Gazdag élet, színes élet,

De az ember, jaj, mivé lett!

Míg testének mindent megad,

Lelke szegény, koldus marad.

Kiáltásuk égig hatott,

Imádságuk elhallgatott.

Míg költenek testre-kényre,

Rá se néznek a szegényre.

 

Lót:

Nagy a város, lakója sok,

De én mégis magam vagyok.

Mert szívemnek leghőbb vágya:

Figyelni az Úr szavára!

Fáj a szívem, mikor látom,

Hogy utamat magam járom.

Az Igére mit sem adva

Sokan futnak kárhozatra.

 

Kar:

Ábrahám is tudja, látja,

Mint gyötrődik a barátja.

Míg félve néz Sodomára,

Ezt hirdeti angyal szája:

 

Angyalok:

Elpusztul a város.

Végrehajtjuk már most

Az Úr ítéletét, melyet

Bűneiért méltán megérdemel.

Senki nem futhat el.

 

Ábrahám:

De Uram, ha lehet, hallgass

Meg engemet. Romlott ez a

Város, tudja föld is, ég is,

Ítélet tüzétől kíméld meg

Őt mégis! Hátha, hátha

Lenne ötven igaz benne.

Elveszne az igaz

A gonosszal egybe?

 

 

Angyalok:

Ha lesz negyven igaz,

Nem jő az ítélet.

 

Ábrahám:

Köszönöm, jó Uram,

Tovább kérlek Téged!

Hogyha negyvennek

Mégis híja lenne,

Ha csak harminc, vagy húsz

Igaz élne benne,

S ha egész kevesen,

Csak tizen lennének…

A tíz igazért is

Kegyelmezzél, kérlek!

 

Angyalok:

Meghallgattalak téged.

Legyen, amint kérted!

Ha tíz igaz lesz ott,

Nem jő az ítélet.

 

Kar:

Sodomában esznek-isznak,

Férjhez mennek, házasodnak.

Alig van egy jó barátjuk,

Annál több a cimborájuk.

Testi élvre lesnek, vágynak,

Egy idegent, ha meglátnak,

Hamis szóval csalogatják,

Megetetik, megitatják.

Kis kalandok, nagy bűnökkel,

Ez az újság minden reggel.

 

Ezért futnak minden éjen,

Palotákban és útszélen.

Most is látták, megfigyelték,

Hogyan tér be a két vendég

Ábrahámtól Sodomába,

Istenfélő Lót házába.

Futott a hír szerte-széjjel:

Jót mulatunk még az éjjel!

Meghívjuk a két vendéget,

Ha nem jönnek, visszük őket!

Aki belép Sodomába,

Legyen a nép cimborája.

Ki velünk tart, azt szeretjük,

Ki ellenáll, kikergetjük!

 

Angyalok:

Békesség az egész háznak!

 

Lót:

Dicsőség az ég Urának!

 

Angyalok:

Égi hírünk van hozzátok!

 

Lót:

Ó mondjátok, csak mondjátok!

 

Nép:

Hagyjátok abba! Apraja-nagyja

Itt van a népnek. Üzenjük néktek:

Még mi az éjjel a két vendéggel

Mulatni fogunk, nem alkudozunk!

 

 

Lót:

Barátaim, emberek!

Kíméljetek engemet,

S kíméljétek azokat,

Akik födelem alatt

Megpihenni akarnak.

Ők senkit sem zavarnak.

Menjetek most haza szépen,

Hadd pihenjen két vendégem!

 

Nép:

Nem megyünk, nem megyünk!

Két vendéged jön velünk!

Hisz te nem is itt születtél,

Jött-mentként idekerültél,

S te akarsz itt törvényt szabni?

Szenteskedve kimaradni

Mindabból, mi kedves nekünk?

Így gátolod az életünk?

Így tovább ez nem mehet,

Ragadjuk meg, emberek!

 

Angyalok:

Így tovább ez nem mehet!

Közbelépünk, emberek!

Lót bejön, s ti kinn maradtok!

És hiába lázadoztok!

Ő megmarad, ti elvesztek,

Tűznek martaléka lesztek.

Sőt, most mindjárt vakok lesztek!

 

Nép:

Mi történt velünk? Sötét a szemünk!

Két idegentől megszégyenülünk?

Mégis az ajtót tovább keressük,

A két vendéget el ne eresszük!

 

Kar:

Sötét ez a kép, ott kinn zúg a nép,

S míg perelnek, ajtót vernek,

Öklöt ráznak, átkot nyelnek,

Elhangzik a szó:

Fel nem bontható.

 

Angyalok:

Lejárt az idő, ütött az óra!

Lót és családja, figyelj a szóra:

Mind, ami tiéd, vidd ki magaddal,

Ébreszd családod férfi-szavaddal.

Lejárt az idő, ütött az óra.

Lót és családja, indulj a szóra!

 

Lót:

Feleségem, két leányom,

És ti vőim, én úgy látom:

Ez a beszéd Isten szava!

Hazudott-e Ő valaha?

Nincs idő a töprengésre,

Hallgassatok az intésre!

 

Lót felesége:

Elveszne a város, benne annyi ember?

Azt mondta az Isten, teljes kegyelemmel?

Arra a kis bűnre mért ily nagy ítélet?

Nem értem, de ha mégy, hát követlek téged.

 

Lót vői:

Isteni ítélet? Nem lesz abból semmi!

Nem kell az ilyesmit oly komolyan venni.

Hisz égi háborút láttunk már egy párat,

Megvadult viharok szaggatták a fákat,

Megvadult villámok cikáztak az égen,

Halálfélelem ült emberek szemében.

De elmúlt a vihar, mindent újra kezdtünk.

Rongált tetők helyett újat építettünk.

Halálos félelmet hamar felejtettük.

Mi e dolgot most is csak tréfának vesszük,

Kényelmes házunkból lábunk ki sem tesszük!

 

Lót lányai:

Megdöbbentő e hír. Remegünk és félünk.

Társainkra nézzünk, kik kedvesek nékünk?

Atyánkra hallgassunk, ki az Urat féli?

Minden gondolatát az Igéhez méri?

Menni kéne talán, hallgatni a szóra…

Gyorsan, míg le nem jár az utolsó óra!

De mit csináljunk? Mit vigyünk magunkkal?

Búcsúszót se váltsunk jó szomszédainkkal?

Ruhánk, ékszereink drágák és kedvesek.

Kertünk virágai szépek, kellemesek.

Mindent megtagadni? Mindent idehagyni?

Megmenekülten is egyedül maradni?

Legalább néhányan indulnának vélünk!

Oly nehéz dönteni! Időt, időt kérünk!

 

 

Angyalok:

Félre minden töprengéssel,

Búcsúzással, készüléssel!

Míg búcsúztok, az ítélet

Elborítja a vidéket!

Indulunk, elmegyünk,

Lót családja jön velünk!

 

Lót vői:

Higgyetek és fussatok!

Mosolygunk majd rajtatok.

Merthogy visszajöttök,

S tovább megy az élet,

Azt biztosra vesszük,

Mert nem lesz ítélet!

 

Angyalok:

Fussatok a hegyre! Hátra ne nézzetek!

Múltból, Sodomából mindent felejtsetek!

 

Lót:

Messze a hegy, magas nagyon.

Kidűlnénk a nehéz úton.

Az ítélet utolérhet,

Kívánságom add meg, kérlek:

Itt egy város, oda megyünk,

S tovább, ha majd megpihenünk.

 

Angyalok:

Tekintünk rád e dologban.

Telepedj le a városban.

De igyekezz, ne nézz hátra,

Ne is gondolj Sodomára!

 

Kar:

Int az Úr, itt a vég.

Villámokat ont az ég.

Perzseli az egész várost,

Sikoltó nép futna már most.

Ó, de hogyan? Ó, de merre?

Tűzeső száll az emberre.

Égeti, rémíti,

Föld porába kergeti.

Összeesnek, szénné égnek,

Többé gúnnyal nem beszélnek

Istenről, emberről, halálról, életről.

Sátorokat, palotákat,

Gyümölcsökkel terhes fákat,

Szőlővesszők szálait,

Kövér nyájak százait

Pusztító tűz égeti,

Megrendült föld elnyeli.

Füstjétől az ég sötét.

Környékbeli nép szívét

Ijedelem szorongatja,

Kíváncsiság csalogatja:

Mi érhette Sodomát,

Gazdag jólét városát?

 

Lót felesége:

Kíváncsi vagyok,

Hátrafordulok.

Látni akarom házam,

Udvarom, városom tüzét,

Nagy ítéletét.

Kíváncsi vagyok,

Hátrafordulok.

 

Kar:

Most hátranéz, és ott marad,

Kővé mered, földhöz ragad.

S amint az évek szállanak,

És kél a Nap, és száll a Nap,

Ő ott időz, mint holt tömeg,

A visszavágyás ölte meg.

És arra int: Kit hív az Úr,

Menjen előre józanul!

 

Angyalok:

Kit megtérésre hív az Úr,

Menjen előre józanul!

 

Kar:

Sodomában ettek, ittak,

Férjhez mentek, házasodtak,

Adtak, vettek, építkeztek,

Öltözködtek, szépítkeztek.

Színes élet, gazdag élet,

S a nagyváros semmivé lett.

Nem maradt, csak három ember,

Aki élt a kegyelemmel.

 

S míg körülötted esznek, isznak,

Férjhez mennek, házasodnak,

Megváltónkra mit sem adva,

Sokan futnak kárhozatra.

Halld a hívást! Fuss a hegyre!

Tekints hittel a keresztre!

Maradj Urad közelében,

Bűntől megmos drága vére!

Közbenjáró imádsága

Bevisz örök országába.

 

Mindnyájan:

Lejár a világ élete,

Nem késik el ítélete!

De boldog lesz minden ember,

Aki élt a kegyelemmel!

 

 

 

 

 

Naámán

 

II. Kir. 5: 1-29.

 

Kar:

Naámán élete győzelmekkel tele,

Még sincsen öröme.

Emésztő betegség marja egész testét,

Orvos nem bír vele.

Palota pompája, király barátsága,

Itt semmit se érnek.

 

Naámán felesége:

Ó, hát senki sincsen,

Aki véget vessen

Súlyos betegségnek?

 

Szolgálóleány:

Asszonyom, asszonyom,

Szabad-e szólanom?

Látom, nagy itt a baj,

Súlyos a fájdalom.

De ha az én uram

Izráelbe menne,

Isten emberével

Szemtől-szembe lenne,

Kiről jó szüleim

Oly sokat beszéltek,

Tudom, vége lenne

Szörnyű betegségnek!

 

Naámán felesége:

Hallod, édes férjem,

Mit beszél e gyermek?

Igaz lenne hát, mit

Mások is beszélnek?

Hogy Izráel népét

Istene megáldja,

S gyógyító erőket

Áraszt prófétája?

Eredj, édes férjem,

Találkozzál véle!

Ajándékot bőven

Rakjál a szekérre!

 

Kar:

Elindul Naámán

Nagy tele szekérrel,

Királya ellátja

Ajánlólevéllel.

 

Naámán:

Üdvözöllek téged,

Izráel királya,

Küldi köszöntését

Szíria királya!

 

Király:

Mi van a levélben,

Mi baja van vélem?

Talán-talán újra

Hadat üzen nékem?

 

Naámán:

Még annál is rosszabb,

Arra kér tégedet:

„Gyógyítsd meg bajából

Poklos vezéremet!”

 

Király:

- Isten vagyok-e én,

Élet-halál ura?

Látjátok, így keres

Okot háborúra!

 

Követ:

Elizeustól,

A prófétától,

Üzenetet hoztam.

Ki is mondom nyomban:

Ne szaggasd meg ruháidat,

Ne keserítsd szolgáidat,

Ne ereszd el vendégedet!

Keressen csak fel engemet,

És megtudja nyomban, helyben:

Van próféta Izráelben.

 

Kar:

Naámán köszön, indul a szekér,

Elizeushoz hamar odaér.

Alighogy megáll kapuja előtt,

Követ lép hozzá,

S szólítja meg őt.

 

Követ:

A próféta imádkozik érted.

Az ég Ura meg is gyógyít téged!

Csak arra kér: megfürödjél

A Jordánban hétszer!

Ne kételkedéssel!

Cselekedd ezt hittel,

És meggyógyulsz, hidd el!

 

Naámán:

Reménnyel indultam,

De sorra csalódtam.

Mert a király tehetetlen,

A próféta tiszteletlen.

Előmbe ki sem jön,

Hogy engem köszöntsön!

Sebeimre tenné kezét,

Kiáltaná az Úr nevét;

Szemeim láttára

Fülem hallására

Ha törődne vélem,

Lenne reménységem!

Idejön szolgája

S a Jordánt ajánlja!

Hát ide süllyedtem?

Nem fürödni jöttem!

Vajon nem jobbak-é

Hazám forrásai,

Mint a kicsiny Jordán

Gyenge hullámai?

Azonnal forduljunk,

És hazainduljunk!

Miért is hallgattam

Szolgálóm szavára?

Hiszékenységemnek

Csalódás az ára!

 

Szolgák:

Atyánk és vezérünk,

Ne menj, arra kérünk!

Hogyha a próféta

Nagy dolgot kért volna,

Kincsedet, idődet

Nem sajnáltad volna!

S most, hogy ily kicsit kér:

Fürödjél meg hétszer,

Elmennél üresen,

Tele sértődéssel?

Ha az ő Istene

Valóban hatalmas,

Elég a Jordán is,

Csak szavára hallgass!

 

Kar:

Csendesül a vezér,

Kis gyermekké válik,

Megfogadja a szót,

Vonul a Jordánig.

 

 

Míg megfürdik hétszer;

Nyomorult testével

Nagy csoda történik.

Szeme könnytől fénylik,

Mert érzi, jól látja,

Nincs már foltossága,

Nincs már kiütése!

Újjászületése

Kezdődik a vízben…

Könyörült az Isten!

 

Naámán:

Visszajöttem hozzád,

Isten prófétája.

Mélységes irántad

Szívemnek hálája!

Fogadd köszönetül

Ajándékaimat.

Hordozd imádságban

További utamat!

 

Elizeus:

Az Úr előtt állok,

Övé az életem.

Ajándékaidat

Én most el nem veszem.

Tanuld meg belőle,

Ilyen a kegyelem!

 

Naámán:

Akkor annyi földet

Ajándékozz nékem,

Amennyit hazámba

Kivisz két öszvérem!

Hadd áldozzak rajta

Egyedül az Úrnak,

Mert most bálványaim

Mind a földre hullnak!

Pogány király mellett

Tévhitek körében,

Mutassa a föld is:

Ő a reménységem!

Biztos örökségem!

 

Elizeus:

Eredj el békével!

 

Mindnyájan:

Az Úr örömével!

 

 

 

 

 

NÁZÁRET 

 

Fényes palotában

Tombolhat a pokol.

Te egy kis hajlékba

Mennyországot hozol,

Jézus, Isten Fia.

Amíg ácsmunkára

Tanítgat a mester,

Te már onnan látod

Isteni szemeddel

A beteg világot,

Bűn, halál hatalmát,

Nagy nyomorúságot,

Melyből égen-földön

Más meg nem mentheti,

Csak ez a lenézett,

Csak a Názáreti.

 

 

 

 

Négyen a kemencében

(műsor)

 

Dániel 3.

 

Kar:

Babilonban nagy hír járja:

Építtetett a királya

Egy hatalmas aranyképet.

Értesített minden népet,

Ki vezető, számottevő,

Ünnepelni jöjjön elő!

Avatják a bálványképet…

Ki előtte nem hajt térdet,

Büntetésül, rettentésre,

Vetik égő kemencébe.

 

 

Hírnök:

Meghagyatik néktek,

Országok és népek,

Nemzetek és nyelvek,

Kik itt ünnepeltek:

- Ha kürtnek és sípnak,

Citerának, lantnak

Szavát meghalljátok,

Menten imádjátok

E nagy bálványképet!

Hajtsatok is térdet!

Aki nem így tenne,

Várja a kemence!

 

Kar:

Kezdik a zenészek,

Hajolnak a térdek.

Kéjeleg a király:

Hódolóm temérdek!

 

Ilyen kényszer alatt

Tehet mást a lélek? –

S lásd, a sorok között,

Térdeplő nép fölött

Megállnak hárman,

Derűsen, vidáman…

Kik ezek? Mik ezek,

Ez ifjú emberek?

Néma ajkukkal is

Felkiáltó jelek!

Jelentik… Hívatják:

Királyhoz jöjjenek!

 

Király:

Itt álltok előttem,

Kiket felemeltem,

Júda foglyaiból

Vezetőkké tettem.

 

Mondjátok meg nekem:

Arany állóképem

Mért nem tetszik nektek?

Sorát mért bontjátok,

Kedvét mért rontjátok

A hódoló népnek?

 

Meggondolhatjátok.

Még imádhatjátok

A nagy állóképet!

De ha tétováztok,

Tűz szakad reátok!

Füstté lesz az élet.

S ha parancsolok:

Halált akarok,

Ki az az Isten,

Ki megsegítsen?

 

Ifjak:

Urunk, király, mi tisztelünk.

De ember vagy, s nem Istenünk!

Tiéd munkánk, hódolatunk,

Övé szívünk, imádatunk.

Képed elé nem térdelünk!

Hogy mi jön reánk, s mi lesz velünk,

Minket az meg nem tántorít!

Ismerjük Isten útjait.

Ha víz borít, ha tűz borít,

Hozzánk hajol, s megszabadít!

Ha nem tenné, s megengedné,

Hogy testünket tűz eméssze,

Életünknek égi része

Őnála van, Őbenne van!

Így hát kitartunk boldogan!

Inkább halunk Vele,

Mint éljünk Nélküle!

 

Király:

Égjen a tűz hétszeresen!

Ezeken az embereken

Senki szíve meg ne essen!

Szálljon a hír nagy sebesen,

Tudja meg a birodalom:

Végrehajtom akaratom!

 

Kar:

Három ifjút megkötözve

Bedobják az égő tűzbe.

Gyilkosaik mind megégnek

Hevétől a kemencének.

 

Király:

Mi történt a kemencében?

A tűz kellős közepében

Senki sincsen összerogyva.

Négyen járnak mosolyogva.

A negyedik ábrázata,

Mintha lenne Isten Fia?

Mosolygásuk belém hasít,

Hogy mondták Isten útjait?

Ha víz borít, ha tűz borít,

Hozzánk hajol, s megszabadít.

Ím ezt tette. Megkereste

Hű szolgáit a veszélyben,

Védelmet nyújt tűz hevében.

Bátor ifjak, gyertek ki hát!

Áldjuk együtt az ég Urát!

 

Kar:

Míg kijönnek mind a hárman,

A térdeplők táborában

Szent izgalom vonul végig.

Összejönnek, nézik, kérdik:

A testüknek semmi baja?

Gyilkosaik rég megégtek,

Ezek pedig szépek, épek,

Mintha templomból jönnének!

 

Király:

Istenetek legyen áldott,

Mert legyőzött tüzet, lángot!

Bocsássa meg szívem gőgjét,

Árassza ki nagy kegyelmét,

Hogy országom minden népe

Őrá nézzen, Őt dicsérje!

 

Mindnyájan:

Isten Fia, téged áldunk!

Veszélyek közt hű barátunk,

Nehéz úton erősségünk,

Halálunkban reménységünk.

Te kegyelmed elég nékünk!

 

 

 

 

 

NIKODÉMUS 

János ev. 3 része alapján

 

Oson az éjben,

Hogy senki ne lássa.

Se a barátja,

Hogy kinevesse;

Se ellensége

Vagy hivataltársa,

Hogy feljelentse.

Nem ő az első,

Se nem az utolsó,

Aki az éjben,

Elrejtő sötétben

Keresi Jézust.

 

De keresi

És megtalálja.

Mit szíve érez,

Már mondja a szája:

Tudjuk, Mester,

Hogy Istentől jöttél

Csodatevőnek,

Nagy tanítónak.

Isten van Véled.

Tisztellek Téged.

 

Többről van itt szó,

Válaszol Jézus.

Én azért jöttem,

Jó Nikodémus,

Hogy közöljem véled:

Isten országa

Befogad téged.

De - hogy  elérjed -

Újjá kell születned.

Gyermekké kell lenned.

 

Én ezt nem értem!

Újjászületésem

Hogy lehetséges?

Mondd tovább, Mesterem,

Mert szavadra szívem

Szomjas és éhes.

 

Te ezt nem érted.

Nem is fogod soha.

Az újjászületés

A legnagyobb csoda.

Szent Lélek szele

Megragad téged.

Mind kisebbé lesz

Saját személyed.

Mind nagyobbá lesz

Jézus személye.

S midőn elérsz a

Kereszt tövébe,

Hol imádkozik

S ömlik a vére,

Ott Nikodémus

Kilép az éjből,

Régi félelme

Bűvös köréből.

S egész világnak

Elébe tárja:

E szenvedő

Életem Királya!

 

Te éjjeli vendég,

Nikodémus!

Azt mondja Jézus:

Szükség néked,

- Lehet néked -

Újjászületned

Gyermekké lenned.

Csak egyre kérlek:

Amikor fú, -

Engedj a szélnek!

 

 

NÓÉ

 

„Monda az Úr Nóénak: Menj be te és egész házadnépe a bárkába, mert téged találtalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. ’’1 Móz. 7:1.

 

Egy egész nemzedék:

A kortársak,

A munkatársak,

Az üzlettársak,

A házastársak,

Jaj! Bűntársak.

 

Nóé a szent magány,

A nagy ellentmondás

Mindarra, mi romlás,

Léhaság, tékozlás,

Hamisság, bujaság,

Hűtlenség, ravaszság.

Élő igen-mondás

Isten szavára,

Parancsára,

Tisztaságára,

Igazságára,

Szentségére.

 

Cinikus környezetben,

Hamis nemzedékben

Épül a bárka.

Nem fantáziára,

Nem vallási mániára,

De az élő Isten szavára.

Igéretére,

Erős kezére,

És akik látják,

Megbámulják

Vagy kigúnyolják,

Vagy kinevetik,

Vagy - semmibe veszik.

De Nóét mindez nem zavarja.

Mert ő az Urat látja, hallja,

Mint Szabadítót magasztalja.

 

Ömlik az ár,

A tömeghalál.

Erő és tudás,

Nagyot akarás

Mind semmit sem ér,

Ha az Úr ítél.

Magasba’, mélybe’

Mindennek vége.

De a bárkában

Teljes a béke.

Ők megérkeznek

A túlsó partra.

Védelmük Isten

Szava és karja.

 

Lásd: ez a helyzet.

Egy egész nemzedék,

A kortársak,

Az iskolatársak,

A játszótársak,

A munkatársak,

Az útitársak,

Az üzletitársak

A háztársak

- Jaj! - bűntársak.

És az Ige ma is megáll:

„A bűn zsoldja a halál!’’

 

De van menekvés.

Jézus a bárka.

Lásd, a kereszten

Szívét kitárta.

Megváltott téged.

Pártfogód néked.

Közbenjáród és

Szent örökséged,

Csak szeresd Őt!

Ne irtózz Tőle!

Egyetlen út

A biztos jövőbe.

Nagy szeretettel

Üzeni néked:

„Kié a Fiú, azé az élet.’’

 

SZŐLŐBEN 

János ev. 15: 1-6.

 

Itt mindig vágni kell. . .

Már az oltáskor vesszőt és szemet.

Az ültetéskor hajtást, gyökeret.

És évről évre minden venyigét,

Burjánzó lombot, gyomos föld rögét.

Itt minden éles: fűrész, kapa, kés.

Szívós harc ez a szőlőmívelés.

Hogy végül szép és bő termés legyen.

Mennyi vágás! De mind értelmesen.

 

Míg ásom, metszem és nyesegetem,

Reád gondolok, Atyám, Istenem.

De sokszor vágsz, égi Szőlőmíves!

Ez testemnek soha nem kellemes.

De Szent Lelked újjászült engemet.

Kezdem érteni a vágást, a sebet,

Te vaktában soha nem dolgozol.

Mint bölcs gazda, azon munkálkodol,

Hogy Kriszusban beoltott életem

Ne burjánzó -, gyümölcstermő legyen.

 

 

 

 


Vasárnap a templomban

 

 

Örvendezve ünnepelünk.

Megköszönjük, jó Istenünk,

Hogy szívünket indítottad,

Könyörgésünk meghallgattad.

Lustaság vagy hitetlenség,

Csüggedés vagy közömbösség

Minket vissza nem fogott.

Betöltik most ifjak, vének,

Vidám mosoly, zengő ének

E felépült templomot.

 

Reménységgel ünnepelünk

Színed előtt, jó Istenünk.

Arra kérünk Tégedet:

Szenteld meg most e helyet,

Szenteld meg itt népedet!

Szent Fiadnak érdeméért

Áraszd ránk kegyelmedet,

Hogy Jézusnak itt e földön

Követhessük nyomdokát,

S utunk végén hátrahagyva

Otthonunkat, templomunkat,

Elérhessük szép honát!

 

 

ZÁKEUS VALLOMÁSA  

Lukács 19: 1-10.

 

Uram, mellőztelek.

Nem is ismertelek,

Mert sohasem volt időm,

Hogy a versenyfutást,

Mely engem is sodort,

Mint vélem: annyi mást,

Csak egy órára is

Félbeszakítanám.

Életet rendező

Szavadat hallanám.

 

Hajtott a vérem

És gyűlt a pénzem.

Épült a házam,

Evilági váram.

Oly nagyra épült,

Oly igen megszépült,

Hogy Istent ott fent,

Az embert itt lent

Elzárta előlem.

Saját börtönbe zárt

Rab lett belőlem.

Nyomorult lettem.

 

Uram, kerestelek.

Hajtott a Lélek.

Vágytalak látni,

Hallani Téged.

S amint közeledtél

Szent békességben,

Sóvárgó gyermek

Lett ott belőlem.

Inogni kezdett

Rabtartó házam.

De, hogy levessem,

De, hogy lerázzam,

Az én erőmből

Az ki nem tellett.

Kegyelmed kellett:

 

Uram, észrevettél.

Magadhoz fogadtál.

Házamba jöttél.

Asztalomhoz ültél.

Új szívet adtál.

Nékem, családomnak

Üdvösséget hoztál.

Hálaadásra

Felindítottál. . .

 

Uram, Te légy a

Családfő nálunk!

Szenteld templommá

Szívünk és házunk.

Zsugori kezemet

Ajándékozásra,

Hamis szerzemények

Visszaadására

Erősítsd meg, Uram!

Vehessék észre,

Kik engem látnak:

Ura lett Jézus

Ennek a háznak!