Számomra ismeretlen szerzőktől

 
 
 

MARADJ VELÜNK! 

 

A Szentírásnak roppant csarnokából

Egy kép előttem gyakran megjelen.

Alakjai, mint régi jó barátok

Lépnek be hozzám és szólnak velem.

Ha járok, vagy ha ülök asztalomnál

Velem időznek gyakran estelig,

Kérő szavuk visszhangot kelt szívemben:

- Maradj velünk, mert beesteledik!

 

...Vasárnap volt. Oly páratlan vasárnap,

Milyen nem volt s nem lesz többé sohsem.

Két férfi megy az emmausi úton,

Két szürke vándor, némán, csendesen.

Tavasz dalol az olajfák hegyéről,

Virul Nisán hó bájos évszaka.

...A két utas a zengő ébredésben,

Csak hulló alkony, hulló éjszaka.

 

Ne háborítsuk őket bánatukban!

Szívük miért fáj, majd megkérdi más.

...Íme egy könnyű árnyék lép közéjük,

Egy könnyű árnyék, egy új utitárs.

Orcája halvány, mély tűz ég szemében,

Beszéde halk, járása nesztelen,

Úgy tetszik, mintha nem is földi lenne,

Csupán vendégként volna itt jelen.

 

- Mi fáj? Mért jártok ily szomorú arccal?-

Testvéri hangja kérdi szelíden.

A két utas egyszerre csupa kérdés:

- A városban csak te vagy idegen?

Te nem tudod, hogy pénteken mi történt,

Hogyan feszíték föl keresztre Őt,

Ki nagy hatalmú volt és tiszta jóság,

Ki meggyógyított minden szenvedőt?!

 

Beszélnek még, de rájuk néz a vándor:

- A szívetek oly rest, oly, balgatag!

A Golgotán nem az történt-e véle,

Mit Róla az Irások mondanak?

Igaznak tűrés, szenvedés a sorsa!

A törvény szent és mindörökre áll:

Csak vérből tud, születni szebb jövendő.

Az Üdvösségnek ára kinhalál!

 

A két barát hallgat, szent áhítattal,

Hisz így csak drága Mesterük beszélt!

Vajon ki ez, az Ő hangján beszélő,

Ki új remények magját hinti szét?

És lángralobban hitük azonnal,

Örömre fordul a forró panasz,

Érzik megint, nem koldusok, nem árvák,

Kit úgy sirattak, ím velük van az.

 

Sötétedik... A felleget az égen

Barnára festi már az alkonyat,

Már itt a falu, melyben válniuk kell.

E gondolat ujabb fájdalmat ad.

Elválni újra! E seb egyre égőbb,

Átjárja őket szívük mélyéig.

Egyszerre kérik: Ó, Uram, maradj még!

Maradj velünk, mert beesteledik!

                         *

A Szentírásnak roppant csarnokából

E kép előttem most is megjelen.

Ott járok én is Emmaus vidékén,

Vasárnapon, kietlen útfelen.

Eltűnt a május már, a nyár is elmúlt,

Kihalt ligetben tél következik...

Őt kérem én is, mint a két zarándok:

- Maradj velünk, mert beesteledik!

 

Életünk lejár. S ha elfutó időnkben

Nem gyűjtöttünk mást csak a föld javát:

Leszáll az est, s mi koldusok, kifosztva

Evezhetünk a túlsó partra át.

De ha az Úr lesz lelkünk útitársa,

S nyomába járunk éltünk végéig:

Új kincset hoz számunkra minden óra...

... Ha ő velünk van, sosem esteledik.

 

 

Már megszoktam, hogy

 

Szidnak,

Kinevetnek,

Kigúnyolnak,

Nem vesznek észre,

Bírálnak,

Figyelmeztetnek,

Fenyegetnek,

Büntetnek,

Lenéznek.

Ma

Valaki megajándékozott,

Egy mosollyal.

 

 

 MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG
Erőt kértem az Úrtól,
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
és próbatételeket adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem,
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam,
és kaptam az Úrtól bajbajutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat!
 

 

MEGTÉRÉS  

 

Nem kérdezi, hol voltál eddig,

Szép napfelkeltétől napestig.

 

Azt sem kérdezi, merre jártál,

Ó, nem kiváncsi, mit csináltál,

 

Hányszor csúfoltad, hányszor hagytad

Ha drága keresztjén kacagtak.

 

Elfelejtette minden vétked...

Csak átölel... csak szeret téged.

 

...Reszket a lábad? Szemed könnybe?

Mit mondjál neki, hogy köszönj be?

 

Csak hullj le szótlanul elébe.

Neki nincs szüksége beszédre.

 

 

MEGTÉRÉS

 

Egy ifjú gyermekhez Isten Szent Lelke jött,

Szelíden, esdve kérte őt:

Fogadj be engemet a te szívedbe,

Légy az enyém örökre.

 

„Nincs időm”, az ifjú rá így válaszolt,

„Most játszani vágyom, még gyermek vagyok.

Most nincs időm, Most nincs időm -

Akkor jöjj majd el, ha nagy leszek”.

 

Aztán majd visszajött a felnőtt ifjúhoz,

Esdve kérte újra, így szólt:

„A munkás kevés, oly nagy az aratás,

Jöjj mert munka vár reád.”

 

„Hagyj békémet mostan én ráérek még,

A bűnt és a világot szeretem én,

Rá érek még, rá érek még,

Majd nem sokára, szolgád leszek.”

 

Gonddal telt férfi volt, mikor a Lélek szólt:

„Ne habozz jöjj siess még most.

Az idő lejár és te öregszel már,

Még meddig várjak reád?”

 

„Mind úgy van, de nincs időm hallgatni rád,

Az életnek gondja és sok munka vár;

Most nincs időm, most nincs időm,

Ha nem lesz gondom, hozzád jövök.”

 

Immár reménytelen, reszket és kesereg,

Sóhajt könnyezve az öreg.

Az élet lejárt, mindennek vége már,

A halál jön és nem vár.

 

„...A Szent Lélek tőlem már eltávozott,

Imádkozni nincs erőm, és nem tudok.

Már nincs időm, nincs több időm,

Jaj! mi lesz velem, ha meghalok?!”

 

 

 MEGVALLOM NÉKED
Megvallom Néked,Jézusom,
bizony van sok hibám:
kezem-lábam engedetlen,
és csúnyát mond a szám.

Próbál ezen segíteni
jótanács,nevelés:
szeretnék javulni,de hát
saját erőm kevés.

Te adsz Jézus bocsánatot,
és Te adsz új szívet,
s veled sikerül kezdeni
új,boldog életet.

 

 

MENNYBE MENT KRISZTUS

E NAPON  

 

Mennybe ment Krisztus e napon

hogy minden ember  vigadjon.

 

Urunk a győztes, nagy Király,

Teljes lett minden műve már.

 

Krisztus a fő. mi tagjai,

Legyünk a mennyben társai.

 

Ki most az égbe szállott fel,

Egykor mint Bíró, úgy jön el.

 

Siessünk hálát mondani,

S a Három-Egyet áldani!

 

MENNYEI JELENÉSEK KÖNYVE

                                                  

Csodálatos könyv! Nem egyéb ez,

mint a nagy Isten levele,

Mit intéz minden gyermekéhez

És ébrenlétre int vele,

,,Írd!’’ - a parancs így hangzott régen,

- És írja János, amit lát -

,,Olvasd!’’ - szól most a hang ekképpen,

S halld meg benne Isten szavát!

 

,,Eljő az Úr!’’ - hangzik a könyvben

A lelket keltő híradás.

Ne menj tovább közönnyel, könnyel,

Figyelj a szóra, hallj és láss!

,,Eljő az Úr’’ - kiált a szó rád,

Eljő, talán ma, úgy lehet,

s mert nem tudod a napot és az órát,

Siess menteni lelkedet!

 

 

MI ATYÁNK...  

 

Mikor a szíved keserűséggel tele,

Amikor nem csönget rád soha senkise,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor, kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe;

Ó, lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, reményteljesen,

S fohászkodj: Mi Atyánk, Ki vagy a mennyekben!

 

Mikor a magányod ijesztőn rádszakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor eláraszt a durva szók özöne,

Átkozódik a rossz, - erre van Istene!... -

Ó, lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:

Uram! szenteltessék meg a te neved!

 

Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág,

Mikor elnyomásban szenved az igazság,

Mikor felszabadul a pokol a földre,

Népek homlokára Kain-bélyeg sütve:

Ó, lélek, ne csüggedj! Ó, ne törődj bele!

Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! Jöjjön el a Te Országod!

 

Mikor belédsajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod a hasznát,

Mikor magad kinlódsz, láztól meggyötörve,

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne...!

Ó, lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,

S mondd: Uram! Legyen meg a te akaratod!

 

Mikor a kisember fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen,

És millió szegény a nincs-től hal éhen:

Ó, lélek, ne csüggedj! Ne roskadj bele!

Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,

S kérd: Uram! Add meg a napi kenyerünket!

 

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül, - sőt, ellene támadsz,

Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,

Minden lázad benned, hogy tagadd meg Őt:

Ó, lélek! ne csüggedj! - Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:

Uram, segíts! s bocsásd meg vétkeinket!

 

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magadat,

S később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak:

Ó, lélek, ne csüggedj, ne vedd a szívedre!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:

Uram! - Megbocsátok az ellenem vétőknek...

 

Mikor nagyhatalmak a békét tárgyalják,

Ámde béke sehol, - csak egymást gyilkolják!

Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,

S kérded: Miért tűröd ezt, Isten, Mi atyánk?!

Ó, lélek, ne csüggedj, ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:

Lelkünket kikérte a Rossz, támad, tombol!...

Uram! Ments meg kísértéstől! ments meg a Gonosztól!

 

                          ****

S akkor szól a Mester, keményen, szelíden:
Távozz, Sátán! Szünj, vihar! Béke, csend legyen!

Miért féltek ti, kicsinyhitűek?...

Bizzatok, hiszen én megígértem nektek,

Pokoli hatalmak rajtam erőt nem vesznek!

Enyém a hatalom, dicsőség, uralom -

Hűséges kis nyájam, én Pásztorotok vagyok,

S a végső időkig veletek maradok!!!

 

 

Mindig csak adni!


A jó öreg kút csendesen ontja vizét
Igy telik minden napja.
Áldot élet ez,fontolgatom:
csak adni,adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút nem érzed ezt a terhet?

Belenézek, tűkre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
Vidáman,csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
Osszak áldást és sok-sok
szeretetet!
Nem az enyém,Krisztustól kapom,
Egyszerűen csak továbbadom.

Istennel találkozni egyszerű,
Istennel találkozni bonyolult.
Vizzel találkozik aki vizet iszik,
Vizzel találkozik a vizbefúlt.