Igekosár

 

Vannak táborok, alkalmak, amikor az alkalom végén minden résztvevő húz egy-egy Igét. Ennek az áldását én is megtapasztaltam, hisz nagyon sokszor ilyen igén keresztül szólt hozzám az Úr. Ezen az oldalon olyan igéket olvashatsz amit valamikor már "kihúztak", és szólt, de vannak olyanok is amelyek Biblia olvasás közben szóltak, vagy hozzám, vagy valamely más testvéremhez. Az oldal nagyon hasznos lehet azoknak akik, gyorsan akarnak igéket választani az igekosárba, vagy valamilyen más alkalomra. Azonban figyelmeztetni szeretnélek, hogy ez nem helyettesítheti a Biblia olvasását. Mert bizonyára van ezeken kívül is rengeteg Ige, amit ide nem írtunk be, de lehet, hogy éppen az szólna valakihez.

Ha van valamilyen Ige ami téged megszólított, és nem található meg ezen az oldalon, kélek, oszd meg velünk, hogy másnak is épülésére lehessen. Segítségedet előre is köszönöm. Az igét a következő címre küldheted: izsmanjonas@gmail.com

Frissítve: 2021.03.16.

 

I. Mózes

 

4,7 Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása

12,2 megáldalak téged és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel

17,2 Megajándékozlak szövetségemmel

18,14a Van-e valami lehetetlen az Úr számára? 

21,22 Az Isten van teveled mindenben amit cselekszel.

24,49 Most azért ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én uramhoz, mondjátok meg

26,24 Ne félj, mert teveled vagyok, és megáldalak téged

26,29 Te már az Úr áldott embere vagy.

28,15 És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged   (bárhová mégy)

31,3 Térj meg

 35,2 Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket.

43,23 Legyetek békén, ne féljetek

43,29 Az Isten legyen hozzád kegyelmes, fiam!

50,17 Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják

II. Mózes

 

4,12 Most hát eredj és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell.

6,7a Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek

6,7b (és megtudjátok, hogy) én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki megszabadítalak benneteket

14,14 Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.

15,2 Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lett nekem

15,18 Az Úr uralkodik mind örökkön örökké

15,26 Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt... egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül

15,26 én vagyok az Úr, a te gyógyítód

18,19 Most azért hallgass az én szavamra

18,19 Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked

19,5 Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem... enyéim

19,20 Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük.

19,20b ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük

19,22 És a papok is, akik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájuk ne rontson az Úr.

19,22 akik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájuk ne rontson az Úr.

20,2 Én, az Úr; vagyok a te Istened

20,3 Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

20,6 irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

20,12 Tiszteld atyádat és anyádat

20,3 Ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem.

20,14 Ne paráználkodjál

20,15 Ne lopj

20,17 Ne kívánd a te felebarátodnak házát

20,17 Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét

20,20 Ne féljetek

20,24 Elmegyek hozzád, és megáldalak

23,1 hamis tanú ne légy

23,7 a hazug beszédtől távol tartsd magad

23,7b én nem adok igazat a gonosznak

23,13 Mindazt, amit néktek mondtam, megtartsátok

23,20 Imé én angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged...

23,25 szolgáljátok az Urat a ti Istenteket

33,12 név szerint ismerlek téged

33,12 név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt

33,21 van hely én nálam

34,7 megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül

III. Mózes

 

19,17 Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben

19,18 Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts

19,31 Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok...

20,7 Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek

26,18 Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért

IV. Mózes

15,39b ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket

15,41 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek

23,19 Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?

32,23 Hogyha nem így cselekesztek, ímé vétkeztek az Úr ellen; és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket!

32,24b de amit fogadtatok, azt megcselekedjétek.

V. Mózes

 

1,17a Ne legyetek személyválogatóak

1,21b ne félj, és meg ne rettenj!

2,7 Mert az Úr, a te Istened megáldott téged a te kezednek minden munkájában; tudja, hogy e nagy pusztaságban jársz

3,22 Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istenetek, maga hadakozik ti érettetek!

4,9 Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet

4,9 Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy t el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől

4,31 Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hágy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik

5,27 hallgasd meg mind azt, amit mond az Úr, a mi Istenünk

5,32 Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra

5,33 Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok

6,12 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról

6,13 Féljed az Urat a te Istenedet, ő néki szolgálj

7,18 Ne félj... emlékezzél meg csak azokról, amiket cselekedett az Úr

8,2 És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened

8,2 És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?

8,2 Vajon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?

8,6 Őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed.

8,11 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem  tartva az ő parancsolatait...

8,14a Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről

10,12 Mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből.

10,16 Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak

10,20 Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, őhozzá ragaszkodjál

11,16 Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek

11,18 Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat

13,1 Tartsatok meg és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek! Semmit se tegyetek hozzá, se el ne vegyetek belőle! (Károli: 12,32)

13,4 Az Urat, a ti Istenteket kövessétek, és őt féljétek... és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok

15,7 ne keményítsd meg a te szívedet

19,9 járj az ő utain minden időben

20,4 Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek

22,3 nem szabad félrevonulnod

23,5 fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened

23,21 Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását

26,10b Rakd le azt az Úr előtt, a te Istened előtt, és imádkozzál az Úr előtt a te Istened előtt

28,6 Áldott leszel jártodban-keltedben.

30,6 És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelekedből, hogy élj.

30,8 Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára

30,9 Bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájába

30,15 Lám elődbe adtam ma néked az életet, a jót

30,16 szeresd az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megáld téged az Úr, a te Istened

30,19 válaszd hát az életet

30,20 Szeressed az Urat a te Istenedet és hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá

31,6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek..., mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged.

31,8 Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz teveled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj!

32,36 Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő

                                               

Józsué

 

1,5 veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled

1,6 Légy bátor és erős

1,8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.         

1,9 Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.

1,17 veled az Úr, a te Istened

4,24b féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben

8,1 Ne félj és ne rettegj!

22,5b Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden ő útján,  és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki teljes szívetekből és teljes lelketekből.

23,8 Hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, amiképpen e mai napig cselekedtetek!

23,11 Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!

24,23 Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz

Bírák

 

2,2b Miért cselekedtétek ezt?

4,14 Az Úr vezet téged!

6,10 Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek

6,24 az Úr a béke

16,15 Miképen mondhatod: Szeretlek téged, ha szíved nincsen énvelem?

Ruth

 

2,12 Fizessen meg tetteidért az Úr

3,10a Az Úrnak áldotta vagy te, édes leányom!

3,11 Most hát, édes leányom, ne félj!

3,18 Légy veszteg

1 Sámuel

 

7,3 Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz... akkor megszabadít titeket.

12,20 Ne féljetek! Ha már mind e gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből.

12,21 Ne térjetek el a hiábavalóságok után, amelyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert hiábavalóságok azok.

12,24 féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen

12,24 Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből; mert látjátok; mily nagy dolgot cselekedett veletek.

12,24a Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen

12,24b lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok! (új ford.)

14,6 az Úr előtt nincs akadály

14,6 az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.

16,7a Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember

16,7b az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van

22,23 Maradj nálam, ne félj

24,10a Miért hallgatsz az olyan ember szavaira

25,6 Légy békességben az életben, legyen békességben a te házadnépe és legyen békességben mindened, amid van!

25,26 Él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged

26,23 Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint

2. Sámuel

 

3,12 ímé az én erőm is te melletted lesz

7,3 Eredj, s valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van.

9,7a Ne félj; mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled.

14,18 Kérlek ne tagadd meg, amit tőled kérek.

18,31 az Úr megszabadított ma téged mindeneknek kezéből

22,31b Az Úrnak beszéde tiszta

  

1 Királyok

 

2,2b erősítsd meg magad és légy férfiú.

6,12  Ha...megtartod minden én parancsolataimat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szólottam.

8,18 jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted

8,61 És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz

9,3 Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem

2. királyok

 

6,16 Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük.

17,13 Térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat

17,36 csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok

17,39 az Urat tiszteljétek, a ti Isteneteket, és ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből.

18,30 Kétség nélkül megszabadít... az Úr

20,5 Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak tégedet

1 Krónika

 

12,18 Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened

16,8 Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait.

16,9 Énekeljetek neki, mondjatok dícséretet neki, beszéljetek minden csudálatos dolgairól.

16,11 Keressétek az Urat

16,12 Emlékezzetek meg az ő csudálatos dolgairól

16,15 Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről

22,13 Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj!

22,19 No azért keressétek az Urat a ti Istenteket teljes szívetek és lelketek szerint

28,9 mert az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért.

28,9 Hogyha őt keresed, megtalálod; ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké

28,20 Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik

2. krónika

 

2,5 a mi Istenünk nagyobb minden Isteneknél

6,16 a te fiaid őrizzék meg az ő útjokat, hogy az én törvényemben járjanak

7,14 És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, (és megszabadítom földjüket.)

7,15 Most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek

12,6 Az Úr igaz!

13,12 Azért ímé mivelünk van az Isten vezér gyanánt

15,2 Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek

15,2 ha őt keresitek megtaláljátok; de ha őt elhagyjátok, ő is elhágy titeket

15,7 Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van.

16,9 Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.

16,9 megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi

18,15 Hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nékem

(Károli:) hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj

19,7 Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, amit tesztek; mert az Úrnál a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel

19,7 Úrnál a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel

19,11 Legyetek azért erősek a ti tisztetekben és az Úr mellette lesz az igaznak.

20,15 Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek

20,20 Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek

24,20 Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait?

24,20 Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

25,8 az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés

25,9 Az Úr néked annál sokkal többet adhat.

29,11 Fiaim most ne tévelyegjetek; mert az Úr választott titeket, hogy... szolgái legyetek néki és jó illatot szerezzetek

29,11 Fiaim, ne tévelyegjetek! Hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. (új ford.)

30,6 térjetek meg az Úrhoz

30,8a  Ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok! Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt!

30,8b Szolgáljatok Isteneteknek, az Úrnak

30,9 irgalmas és kegyelmes az Úr, a ti Istenetek, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha ő hozzá megtéréndetek

32,7 Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek

32,8 Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket

34,27 Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt... én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr.

35,3 szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek

35,21 ne tusakodjál az Isten ellen

Ezsdrás

 

8,22b A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja mindazokon, akik elhagyják őt.

10,4 Kelj fel! Mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!

Nehémiás

 

1,6 legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva

2,4 Mi az amit kivánsz?

4,14 Ne féljetek Tőlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok

8,10 ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek

9,5 Nosza áldjátok az Urat, a ti Isteneteket öröktől fogva mindörökké

 

Eszter

 

----

 

Jób

 

5,8 Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.

5,17 Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!

5,18 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

10,13 tudom, hogy ezt tökélted el magadban

11,14-15 Ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság... erős lennél és nem félnél

15,11 Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai és a beszéd, amely szeliden bánt veled?

19,25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él

21,2 Jól hallgassátok meg az én beszédemet

22,21 Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben

22,22 Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!

23,10 De ő jól tudja az én utamat.

28,23 Isten tudja annak útját

32,13 Isten győzheti meg őt és nem ember!

33,24 És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt

33,33 hallgass meg engem, hallgass és megtanítlak téged a bölcsességre

36,7 Nem veszi le az igazról szemeit

37,13 állj meg és gondold meg az Istennek csudáit

 

Zsoltárok

 

1,1-2 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

2,12 Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak!

4,6 bízzatok az Úrban

6,3 Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim!

7,10 Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket

9,11 Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram akik keresnek téged.

10,13 Miért szidja Istent a gonosz?

11,7 Mert az Úr igaz

27,14 Várjad az Urat, légy erős

17,7 Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat

18,31 Az istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.

19,9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos; megvilágosítja a szemeket

(új ford.:) Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.

22,24a Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt...

23,4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy

25,4 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!

25,5 te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged

25,7 Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg, a te jóvoltodért Uram!

25,10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.

25,11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.

25,12 Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, amelyet válasszon.

25,18 bocsásd meg minden bűnömet

25,20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem

27,10 Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.

27,13 Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén!

27,14 Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

28,8 Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.

29,11 Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.

30,5 Zengjetek az Úrnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét!

31,15 De én benned bízom Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.

32,8 Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged

32,9 Ne legyetek oktalanok

32,11 Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak!

33,11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké

33,18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat

33,22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk

33,22 Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!

34,6 Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.

34,9 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember aki őbenne bízik.

34,10 Féljétek az Urat, ti szentjei!

34,14 Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.

34,15 Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

34,19 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.

36,10 Mert nálad van az életnek forrása a te világosságod által látunk világosságot.

37,3 Bízzál az Úrban és jót cselekedjél

37,3 hűséggel élj

37,4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

37,5 Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

37,7a Légy csendben, és várj az Úrra!

37,8 Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!

37,9 Mert az elvetemültek kivágattatnak; de akik az Urat várják, öröklik a földet.

37,16 Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága.

37,34 Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját

37,39 Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején.

39,8 Most azért, mit reméljek, oh Uram?! Te benned van bizodalmam.

39,9 ments ki engem minden álnokságomból

40,5 Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!

40,18 Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem

41,4 Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán

41,5 Uram kegyelmezz nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!

42,12 Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

44,22 ő jól ismeri a szívnek titkait

44,27 Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból!

45,2 művem a királynak szól

50,14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

50,15 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

50,23 Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

51,3 Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

51,19 Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

52,10 bízom Isten szeretetében

54,3 Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal

54,6 Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója

55,23 Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.

56,12 Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

58,2 igazán ítélek-é ti??

60,13 Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.

60,14 Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.

60,14a Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez (új jord.)

62,9 Bízzatok ő benne mindenkor... öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk.

62,11 Ne bízzatok zsarolt javakban, a rablott jószággal ne kevélykedjetek; a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok

62,13 Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!

68,20 Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!

68,21 Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene

69,13 ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek

69,33b Ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek!

70,5 Magasztaltassék fel az Isten!

71,5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam

72,13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja

80,8 Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk!

80,19b Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.

81,10 Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!

84,6 Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.

84,12 Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.

85,8 Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

85,10 Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.

85,14 Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

86,5 Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltnak.

86,11 Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.

86,13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed

90,12 Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

91,11 Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

92,13 Az igaz virágzik

94,11 Az Úr tudja az embernek gondolatjait

94,19 Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.

95,7 vajha ma hallgatnátok az ő szavát

96,8 Adjátok az Úrnak neve dicsőségét

96,10 Az Úr uralkodik

97,10 Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!

97,12 Örüljetek igazak az úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!

98,1 Énekeljetek az Úrnak

100,2 Szolgáljatok az Úrnak örömmel...

100,3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten

101,3 Nem vetem a szemem hiábavaló dolgokra

102,18 Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.

103,2 Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

103,3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

103,4b kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged

103,8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.

103,11 Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.

103,17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön

104,31 Legyen az Úrnak dicsősé örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben

105,1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!

105,4 Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen.

111,10 A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme

112,4 Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz.

115,9 te az Úrban bízzál

115,11 Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.

115,13 Megáldja azokat, akik félik az Urat

115,15 Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta!

116,6 Az Úr megőrzi az alázatosokat

116,9 Az Úr orcája előtt fogok járni

117,2 Mert nagy az  ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké.       

117,2 Dicsérjétek az Urat!

118,6 Velem van az Úr

118,8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

118,9 Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni                

118,17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

118,21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!

118,26 Áldott, aki jő az Úrnak nevében

119,2 Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.

119,25b eleveníts meg igéddel!

119,38 Teljesítsd ígéretedet

119,72 A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.

119,88 A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.

119,115 Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.

121,2 Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet.

121,3b nem szunnyad el a te őriződ                                                                                                                                 

121,5 Az Úr a te őriződ                                                                                                                                                  

121,7 Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.       

124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van

127,2 Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ad eleget.

128,1 Mind boldog az aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!

128,5 Megáld téged az Úr

130,7 Bízzál... az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!

131,3 Bízzál... az Úrban mostantól fogva mindörökké!

141,4 Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonoszevő, emberekkel egybe

145,17 Igaz az Úr minden ő útában

145,18 Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez aki hűséggel hívja őt.

145,20 Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

146,3 Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet!

146,8 Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

147,11 Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.

147,20 Dicsérjétek az Urat!

148,13 Dicsérjétek az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül

 

Példabeszédek

 

1,10 Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik!

1,23 Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.

2,7 Az igazaknak valóságos jót rejteget

3,5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

3,7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint

3,7b féld az Urat és távozzál el a gonosztól

3,9 Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából

3,11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.

3,12 akit szeret az Úr, megdorgálja

4,4 Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz!

4,5 Szerezz bölcsességet

4,5b ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől

4,7b minden keresményedből szerezz értelmet

4,11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényein.

4,14 A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

4,23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

4,24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

4,26-27 Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te útaid állhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

4,27 fordítsd el a te lábadat a gonosztól

5,21 Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek utai, és minden ösvényeit ő rendeli.

6,26-27 Mert egy parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre... Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?

7,2 Tanításomat tartsd meg, mint szemed fényét

7,5 ...Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól

8,17b akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak

10,19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja az ajkait, az értelmes

10,22 Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

13,20 Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

15,3 Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és a gonoszokat

15,11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.

15,16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van.

15,26 Utálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok

16,3 Bízzad az Úrra a te dolgaidat

16,6 az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól

16,20 Aki figyelmez az igére, jót nyer

17,22 A vidám elme jó orvosságul szolgál , a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.

19,21 Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.

19,27 Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj.

20,22 Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!

21,2 Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.

21,25-26 A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát.                                                                                                          22,9 Az irgalmas szemű ember megáldatik

22,19 az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.

23,17-18 Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon; Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.

23,26 Adja, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.

28,13 Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki  pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

28,25 A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik.

29,10 A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; az igazak pedig oltalmazzák annak életét.

29,25 Az emberektől való félelem tőrt vet; de aki bízik az Úrban, kiemeltetik.        

31,30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

Prédikátor

 

3,3 A szeretet és hűség ne hagyjon el téged

5,4 Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban

5,4b Teljesítsd, amit megfogadtál!

8,3 ne állj rá a gonosz dolgokra

9,12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed

10,1 ...a szelídség nagy bűnöket lecsendesít

12,1 Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von!

12,2a Vesd el a haragot a te szívedből

12,2 vesd el a gonoszt a te testedtől

 12,3 emlékezzél meg a Te teremtődről a te ifjúságodnak idejében

12,15 az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad

12,16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az

 

Énekek éneke

 

3,5 fel ne költsétek fel ne serkentsétek a szerelmet, valamíg ő akarja

Ézsaiás

 

1,16 szűnjetek meg gonoszt cselekedni

1,17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

3,12 Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetek neki.

5,11 Jaj azoknak, akik már reggel is ital után járnak! 

7,4 Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved

8,20a A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok!                                                                                                       

12,2 Ímé az Isten az én szabadítóm!

17,10 Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról.

26,4 Bízzatok az Úrban örökké

28,29 Ez is a seregek Urától származott

30,18 azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok

30,19 nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked

32,9 kelljetek fel, halljátok szavam, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek fületekbe beszédem!

33,22 Ő tart meg minket!

35,4 Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek!

36,5 kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál?

38,7 Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, amit mondott

38,17 Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!

39,5 Halld a seregek Urának beszédét

40,3 Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! 

40,29 Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.

40,31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

41,10 Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.

41,13 Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

41,14 én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód

42,6 Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek

43,1 Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

43,2 Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

43,3 Mert én, az Úr, vagyok a te Istened... a te szabadítód!

43,4 kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek

43,5 Ne félj, mert én veled vagyok

43,11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító!

43,25 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

44,8 Ne féljetek és ne rettegjetek!

44,22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.                                                                      

45,2a Én megyek előtted

45,2 Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm és a vas-zárakat leverem.

45,3 megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak

45,4 neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél

45,5 Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten!

45,11 Így szól az Úr...: ...fiaimat, és kezeim munkáját csak bízzátok reám!

45,24 Csak az Úrban van... minden igazság és erő   

46,12 Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól!                                                                                                         

48,8 tudtam, hogy nagyon hűtlen vagy

48,17 Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.

48,18 Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai                                            

49,15 Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem felejtkezem.

49,23 megtudod, hogy én vagyok az Úr

49,26 és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód

50,10 Ki féli közületek az Urat?

51,12   Én vagyok megvigasztalótok!

52,7 Uralkodik a te Istened!

53,5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

54,4 Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol

54,8 irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad

54,10 Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik... így szól könyörülő Urad.

54,14a Igazság által leszel erős

55,2a Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet?                                                                                                                                                                 

55,6 Keressétek az Urat

55,7 Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta...

57,12 Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz. De amit te  csinálsz, az nem használ neked.

57,14b vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat!

57,15b Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.

57,18a Láttam útjait

59,1 Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna

60,10 kegyelmemben megkönyörültem rajtad

66,18 És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem!

 

Jeremiás

 

1,8 Ne félj tőlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged!

1,9 Ímé az én igéimet adom a te szádba!

1,12 gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt

1,19 Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.

2,17 Vajon nem te szerezted-é ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, amikor vezérelt téged az úton!

2,31b Lásd meg az ÚR dolgát!

2,33 Mit szépíted a te útadat

3,5 Mindörökké haragszik-é, mindvégig bosszankodik-é? Íme ezt mondod, de cselekszed a gonoszságokat, ami tőled telik.

3,12-13 Térj vissza és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat...

3,14 Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr

3,23b Bizony az Úrban, a mi Istenünkben van Izrael megmaradása!

4,3 Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek tövisek közé!

4,14a ...tisztítsd meg szívedet a gonosztól, hogy megtartassál

4,14b Meddig maradnak még tebenned a te bűnös gondolataid?

4,18 A te utaid és tetteid okozták ezt. A te gonoszságod miatt történik ez.

6,8 Térj eszedre..., hogy el ne szakadjon tőled a lelkem

7,3 Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket

7,23a Hallgassatok az én szavamra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népem lesztek

7,23b Csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!

8,6 Figyeltem és hallottam

8,14 Miért ülünk még?

10,1  Halljátok meg a szót, amit az Úr szól néktek

10,2 A pogányok útját el ne tanuljátok

10,23 Az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!

12,13 szégyent vallotok a ti jövedelmetekkel

12,16 Él az Úr!

13,15 ne fuvalkodjatok fel

13,15 Hallgassatok, figyeljetek, ne legyetek kevélyek, mert az Úr szól.

13,16 Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket

13,18 Alázzátok meg magatokat

13,18 Alázzátok meg magatokat és üljetek veszteg

13,18 Alázzátok meg magatokat... mert leesik fejetekről a ti dicsőségetek koronája!

13,27 Meddig még?

15,20 viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr!

15,21 És megszabadítalak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából.

16,19 Ó, Uram, én erőm és mentsváram, menedékem a nyomorúság idején!

16,20 Csinálhat-e magának az ember isteneket? Hiszen azok nem istenek!

16,21 Azért íme, megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.

17,5 Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!

17,7 Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr

17,10 Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

17,21a Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet...                                                                                            

18,11 térjetek meg, kiki a maga gonosz útáról, és jobbítsátok meg útaitokat és cselekedeteiteket!                                                                                                                                                 

21,14 És a ti cselekedeteiteknek gyümölcse szerint fenyítlek meg  titeket, azt mondja az Úr

23,1 Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőm nyáját - így szól az Úr.

23,2 Ti hagyjátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem vigyáztok reá. De én számon kérem tőletek gaztetteiteket

23,6b Az Úr a mi igazságunk!

25,5 Térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz útaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből

25,6 Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket! 

26,13 Most azért jobbítsátok meg a ti útaitokat  és cselekedeteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára

29,11 Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az ÚR; békességnek és nem háborúságnak gondolata

(más ford.: Csak én tudom, mi a tervem veletek ?így szól az ÚR-: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljestt5 jövőt adok nektek.)

30,10a Te azért ne félj

30,11 Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged

31,3 örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

31,16 Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedeteidnek jutalma, azt mondja az Úr

31,34 Ismerjétek meg az Urat

39,17 megszabadítlak téged, azt mondja az Úr

40,4 Mostan azért ímé, én téged ma megszabadítalak

44,24 Halljátok meg az Úr igéjét 

46,28 én veled vagyok

48,10 Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi

49,16 A te könnyelműséged csalt meg téged és a te szíved kevélysége

50,32 megbotlik a kevély és elesik

 

 

Jeremiás siralmai

 

3,26 Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.

3,40 Tudakozzuk a mi útainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz.

 

Ezékiel

 

2,8b Ne légy engedetlen?                                                                                                         

3,4 menj el... és hirdesd nekik igéimet!

3,10 minden beszédeimet, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe, és füleiddel halld meg

7,3 ...megítéllek útaid szerint...

11,5 ami lelketekben készül, én tudom.                                                                                                                     

11,21 De akiknek szívök az ő fertelmességeik és utálatosságaik szíve szerint járt, azoknak útját fejökhöz verem, mondja az Úr Isten.

13,2 Halljátok meg az Úr beszédét!

13,9 megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

13,23 megtudjátok, hogy én vagyok az Úr

16,62-63 És én megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj...

16,63 megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten. (új ford.: megbocsátom mindazt, amit elkövettél - így szól az én Uram, az Úr.)

18,30b Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok.

18,31 Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg...?!

18,32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!

20,7  Kiki az ő szeme utálatosságait elvesse                                                                                                               

20,19 Én vagyok a ti Uratok, Istentek

23,49 ?megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.                                     

28,14a Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon

33,8 Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen; halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról; az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. (új ford.: Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vagy, meg kell halnod! - és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon.)                                             

33,11b térjetek meg gonosz útaitokról!

33,11a Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg

36,26 És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

36,33 megtisztítlak  titeket minden vétketektől

Dániel

 

2,20 Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcsesség és az erő.

4,24 Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel!

9,14 mert igaz az Úr, a mi Istenünk   minden cselekedetében, melyeket cselekszik

12,3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; sokakat az igazságra visznek

Hóseás

2,1 Az élő Isten fiai vagytok!

2,18-19 És eljegyezlek téged magamnak örökre... kegyelemmel és irgalommal... Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.

4,1 Halljátok meg az Úrnak beszédét

6,3 törekedjünk megismerni az Urat!

6,6 Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.

9,1 Ne örvendezz... oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől

9,1 paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől

12,6 Térj hát vissza a te Istenedhez

13,4 Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én.

14,10 Bizony igazak az Úrnak útai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtok.

Jóel

 

2,12 Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint

2,32 De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül

Ámós

 

 

5,4 Ezt mondja az Úr...: Engem keressetek, és éltek!

5,14 Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregeknek Istene

5,14 A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene (új ford.)

 

 

Abdiás

 

-----

 

Jónás

 

2,10 Az Úré a szabadítás

2,10 megadom, amit fogadtam

3,8 térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból

 

Mikeás

 

 6,8 Megjelentette neked oh ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot és, hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

7,8 Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!

7,19 a tenger mélyére dobja minden vétkünket

Náhum

 

1,7 Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.

1,13 Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom.

1,13 bilincseidet leszaggatom

 

Habakukk

 

------

 

Sofóniás

 

1,7 közel van az Úrnak napja

2,3 Keressétek az Urat mindnyájan

2,3 Keressétek az alázatosságot

 

Aggeus

 

1,5b Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!

1,13 Én veletek vagyok, azt mondja az Úr

2,7 téged választottalak el

2,19c De ettől a naptól fogva áldást adok.

Zakariás

 

1,4 Térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből!

4,6 Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

7,9 Ezt mondja a Seregek Ura: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással!

7,10 ...ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat!

8,13  megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek!

9,1 az Úr szemmel tartja az embereket

Malakiás

 

3,16 az Úr pedig figyelt és hallgatott

Máté

 

3,2  Térjetek meg mert elközelítetett a mennyeknek országa

3,3 Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.

3,8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.

4,10 Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

4,17 Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.

5,7 Boldogok az irgalmasok mert ők irgalmasságot nyernek

5,10 Boldogok, akik háborúságot szenvednek  az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.

5,12 a ti jutalmatok bőséges a mennyekben

5,16 Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

5,20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

5,27 Ne paráználkodjál!

5,37 Hanem legyen a ti beszédetek igen igen; nem nem; ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van.

5,42 Aki tőled kér, adj néki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.         

5,44 szeressétek ellenségeiteket... imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

6,4 a te Atyád... titkon néz

6,14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

6,15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

6,19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön

6,21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

6,24 Senki sem szolgálhat két Úrnak

6,34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől

7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.    

8,13 legyen néked a te hited szerint

8,26 Mit féltek, óh kicsinyhitűek?

9,2 Megbocsáttattak néked a te bűneid.

9,9 Kövess engem!

9,13 Elmenvén pedig tanuljátok meg mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.

10,16 legyetek okosak mint a kígyók, és szelidek  mint a galambok

10,17 óvakodjatok az emberektől

10,32    Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.

11,28 Jőjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

11,29 tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.

14,31 Kicsinyhitű, miért kételkedél?

15,8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.

16,23 nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

16,24 Ha valaki jőni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

18,3 ha meg nem tértek...  semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába

18,7 Jaj a világnak a bűnre csábítások miatt; mert a bűnre csábításoknak meg kell ugyan történniük, de jaj annak az embernek, aki által a bűnre csábítás történik (Ford. Budai G.)

19,23 a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába

19,26 Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

19,26b Istennél minden lehetséges.

19,30 Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.

20,7 ami igazságos, megkapjátok

20,26 aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgázok

21,22 És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

22,37  Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből

23,12 Mert aki magát felmagasztalja megaláztatik

23,28  kívülről igazaknak látszotok   ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással

24,42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.

25,13 Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.

25,21 kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután

26,41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.

28,19 Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket

28,20 ...én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

 

Márk

 

1,15 Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! 

4,19 De a világi dolgok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.

4,40 Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?

5,36 Ne félj, csak higyj!

8,33 Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

8,34 Ha valaki énutánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem.

8,35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét elveszti azt, Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt.

8,36 Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

8,38 Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet   e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

9,23 Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

9,24 Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

9,50 Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.

10,27 az Istennél minden lehetséges

10,45 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki  szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

11,3 az Úrnak van szüksége rá

11,22 Legyen hitetek Istenben.

11,24 Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek

11,26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

12,30 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.

12,31 Szeresd felebarátodat, mint magadat.

12,34 Nem messze vagy az Isten országától.

13,9 vigyázzatok magatokra

13,10 hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között

13,37 Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

14,38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok; a lélek ugyan kész de a test erőtelen.

16,15 Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.

Lukács

 

1,28 Az Úr veled van

1,37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.

3,8 Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket

4,10 Az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged

4,18 felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem

5,20 Ember, megbocsátattak néked a te bűneid.

5,22 Mi tanakodtok a ti szívetekben?

5,27 Kövess engem!

6,21 Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok

6,31 És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.

6,32 Mert ha csak azokat szeretitek akik titeket szeretnek mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.

6,33 És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.

6,36 Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.  

6,38 Adjatok, és adatik nektek... Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.                                                                                     

6,46 Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?  

7,13 Ne sírj.

7,48 Megbocsátattak néked a te bűneid.

8,14 az élet gondjaitól és gazdagságtól és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.

8,39 Térj vissza házadhoz, és beszéld el

8,50 Ne félj , csak higyj

9,23 Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.

 9,26 Mert valaki szégyell engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.

9,44 Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket

9,48 Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be

9,60 te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát

10,20 a ti neveitek fel vannak írva a mennyben

11,9 Kérjetek és megadatik néktek

11,9 keressetek és találtok

11,28 Boldogok akik hallgatják Istennek beszédét, és megtartják azt.

11,34 A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.

12,12 Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

12,34 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

12,37 Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál

14,11 Mert mindenki aki magát felmagasztalja megaláztatik; és aki magát megalázza felmagasztaltatik.

14,27 És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

16,10 Aki hű kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

16,15 de az Isten ismeri a ti szíveteket...

18,22 Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a menyországban , és jer kövess engem.

18,27 Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

21,8 Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: én vagyok; és: Az idő elközelgetett; ne menjetek azért utánuk.

21,15 Mert én adok néktek szájat és bölcsességet

21,34 vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap

21,36 Vigyázzatok azért minden időben

22,40 Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.

24,38 Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?

János

 

1,11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.

1,12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.

3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

3,18 Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik

3,30 Annak növekednie kell, nékem pedig alább szálnom.

3,36 Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

5,14 többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod

5,24 Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

5,39-40 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.

6,37 Azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.

6,47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

8,11 Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél.

8,12 Én vagyok a világ világossága: aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

8,36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

10,14 ismerem az enyéimet

11,25 Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.

12,26 ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is

13,7 Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.  

13,15 példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem, ti is akképen cselekedjetek.

13,34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

14,1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek

14,6 Én vagyok az Úr, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.

14,18 Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.                                                                                                         

15,2 Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz

15,5 Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

15,7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

15,9 maradjatok meg ebben az én szeretetemben

15,12 Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást

15,16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek

15,20 Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engemet üldöztek titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.

16,23 Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

17,3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

20,27 ne légy hitetlen hanem hívő

20,29 boldogok akik nem látnak és hisznek.

21,19 Kövess engem!

 Ap. Csel.

 

1,7 Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.

2,21  De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.

2,38 Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében...

2,39  Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

3,19 Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek

3,26 Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.

4,20 Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

5,20 Menjetek el, és felállván, hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédit!

5,29 Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.

7,26 ...testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?

7,46 kegyelmet találtál Isten előtt

8,21-22 a te szíved nem igaz az Isten előtt, Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja

8,22 Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja

10,33 jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt.

10,34 Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten.

10,43 bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne.

13,47 Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

14,15 hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat

16,17 Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik.

16,31 Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

17,30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek

18,9 Ne félj, hanem szólj és ne hallgass

20,10 Ne háborogjatok

20,26  bizonyságot teszek előttetek a mai napon

20,28 Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett

20,35 Jobb adni, mint kapni

22,14 A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát

22,16 Most azért mit késedelmezel? ...mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

23,11 az Úr mondta: Bízzál

26,17-18 én küldelek téged, hogy megnyisd szemüket, hogy a sötétségből világosságra, és a Sátán hatalmából Istenhez térjenek meg (ford. Budai G.)

27,24 ímé az Isten ajándékba adta néked

 

Róma

 

1,16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére

1,17 Az igaz ember pedig hitből él.

2,1 Annakokáért menthetetlen vagy oh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megitélsz, önmagadat kárhoztatod

2,3 Vagy azt gondolod, oh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?

2,4 Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?

2,6 megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint

2,11 Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.

2,13 Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.

2,16 Isten megítéli az emberek titkait

2,24 Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között

3,4 igaznak itéltessél a te beszédeidben

4,25 a mi bűneinkért halálra adatott

5,3-5 a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg

5,8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

6,6 ezután ne szolgáljunk a bűnnek

6,12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban

6,13 ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek

6,23 Mert a bűn zsoldja a halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

8,13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek.

8,27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi, a lélek gondolata

8,28 azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van

8,33 Isten az aki megigazít

8,39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.                                                                 

10,9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

10,11 Valaki hisz ő benne meg nem szégyenül.

11,20 fel ne fuvalkodjál

12,2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek   megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

12,7  ...aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát

12,9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

12,10 legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők

12,11 Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Urat szolgáljátok.

12,12 A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak (legyetek)

12,16a Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. 

12,16b Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

12,17 Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek.

12,21 Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

13,8 Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.

13,10 A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.

13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

14,10 Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Hiszen mindnyája oda

állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.

14,12 mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek

14,19 Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és egymás épülésére valók.

14,23 Ami pedig hitből nincs, bűn az.

 

1 Korintus

 

1,18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

1,23 Mi pedig Krisztust prédikáljuk

1,25 Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél.

1,27 Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket

1,29 ne dicsekedjék ő előtte egy test sem

1,31 Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.

2,5 a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék

3,11 Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

3,19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt.

4,5 Azért idő előtt semmit sem ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait.

4,20 Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.

5,11 ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó

5,13 A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg.

6,9 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát?

6,9 Ne tévelyegjetek

6,9-10 se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők..., se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

6,9-10 se paráznák... se házasságtörők... se részegesek, se szidalmazók... nem örökölhetik Isten országát

6,18 Kerüljétek a paráznaságot.

6,19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

6,20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi

7,15 békességre hívott minket az Isten

7,23 Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.

8,1 Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.

9,12 akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé

9,16 Jaj ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem.

10,10 ne zúgoldójatok

10,12 Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

10,13 hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

10,20 nem akarom pedig, hogy ti ördögökkel legyetek közösségben

10,31 akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljétek.

11,16 Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.                                                                                                                  

13,4 a szeretet nem irigykedik

13,5 A(A szeretet) nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt

13,13 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három , ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

15,10 De isten kegyelme által vagyok, ami vagyok

15,33 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

15,34  Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek

15,58 erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

16,13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben

16,13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!

16,14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

 2 Korintus

 

3,17 Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

4,2 lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.

4,17-18 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; Mivelhogy nem láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra

5,7 Mert hitben járunk, nem látásban

5,10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

6,13 tárjátok ki ti is szíveteket

6,15 Mi köze a hívőnek a hitetlenhez?

7,1 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól

8,7 az adakozásban is legyetek bőkezűek

9,7 Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből

10,7 A szem előtt valókra néztek?

10,18 Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.

12,9 Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.

 

Galata

 

3,13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk                                                                           

5,7 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

5,16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

5,22-23 De a léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

5,24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

5,26 Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

6,9 A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

6,10 cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel

 

 Efézus

 

2,8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

2,19 Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek

3,17 lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben

4,1 Járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz

4,2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben

4,6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

4,25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot

4,27 az ördögnek ne adjatok helyet

4,28 Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.

4,29-30 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak

amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

4,31 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.

4,32 legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban

5,1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek

5,2 járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket

5,5 egyetlen paráznának, vagy tizstátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.

5,8 mint világosságnak fiai úgy járjatok

5,11 ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel

5,14 Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.

6,4 Neveljétek gyermekeiteket az Úr tanítása szerint.

6,6 Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái

6,10 legyetek erősek az Úrban

6,19 adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát

 

 

Filippi

 

1,10 legyetek tiszták

1,11 Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által

1,21 Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

1,27 a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat

2,3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál                                                                                                                                                                   

2,5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is

2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

2,13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó                                                              

2,14 Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek

kedvéből.

2,15 legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

3,1 örüljetek az Úrban

3,2 őrizkedjetek a gonosz munkásoktól

3,3 Krisztus Jézusban dicsekedünk és nem a testben bizakodunk

3,20 Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk

4,4 Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom örüljetek!

4,5 A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt.

4,6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt

4,8 amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek... ezekről gondolkodjatok

4,13 Mindenre van erőm a Krisztusban aki engem megerősít

4,19  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. 

Kolossé

 

1,10 járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében

1,13 megszabadított minket a sötétség hatalmából; és általvitt az ő szerelmes Fiának országába

2,6-(7) Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, (7) Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.

2,14 Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

2,20 Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel

3,2 Az odafelvalókkal törődjetek nem a földiekkel.

3,5 Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és fösvénységet, ami bálványimádás

3,8 Most pedig vessétek el... szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet

3,12 Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést

3,15 az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben

3,16a A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben.

3,17 És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának általa.

3,23 És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek

3,24 az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.

3,25 Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.

4,2a Az imádságban állhatatosak legyetek.

4,5 Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányába, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.

4,6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett

4,17b Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!

 

1 Thesszalonika

 

1,4 ti ki vagytok választva

2,4 miképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.

2,12 Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket

4,3 Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, (hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok).

4,11 És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok

4,13 ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük

5,6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.

5,9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus álat.

5,13 Egymással békességben éljetek

5,14 ...bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.

5,22 Mindentől ami gonosznak látszik őrizkedjetek!

5,23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

 

2 Thesszalonika

3,3 De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

1 Timóteus

 

2,11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.

4,11 Ezeket hirdessed és tanítsad.

4,12 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.

4,16 Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban

5,22 ne légy részes más bűneiben; önmagad tisztán tartsd

6,6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel

6,12 Harcold meg a hitnek szép harcát

6,17 Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben

 

2 Timóteus

 

1,7 Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2,3 Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.

2,14 Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.

2,19 Ismeri az Úr az övéit

2,19 Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. (új ford.: hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!)

2,22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

2,23 Az ostoba és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld

2,24 De az Úr szolgája ne viszálykodjék

3,16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, az igazságban való nevelésre

4,2 Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben

4,5 De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

4,22 Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel.

 

Titus

 

1,5 a hátramaradt dolgokat hozd rendbe

2,11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek

Filemon

 

1,14 jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.

 

Zsidók

 

2,18 Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.

3,7-8  Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket

3,8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket

4,7 Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.

4,12 Mert az Istennek beszéde élő és ható; és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

4,14 ragaszkodjunk vallásunkhoz

4,15-16 Mert nem olyan főpapunk van  aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett  mindenekben, hozzánk    hasonlóan... Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk...

6,12 ne legyetek restek

6,14 Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak.

8,11  Ismerd meg az Urat!

9,14 ...szolgáljatok az élő Istennek.

10,35 Ne dobjátok el hát  bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.

11,1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

11,6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni

11,40 Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott

12,1 ...félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

12,5 És elfeledkeztetek-é az intésről, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged.

12,6 Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.

12,11 Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.

12,14 Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.

12,28 szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel

13,5 Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled

13,14 Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.

13,16 A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten

Jakab

 

1,2-3 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

1,5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

1,12 Boldog ember az aki a kísértésben kitart;  mert minekutána megpróbáltatott; elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.

1,16 Ne tévelyegjetek

1,19 legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

1,22 Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói

1,26 Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló

1,27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

2,1 ne legyen személyválogatás a ti hitetekben

2,4 Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkodású bírákká?

2,13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot

4,6 Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.

4,8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

4,10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket

4,17 Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.

5,8 Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

5,15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el megbocsáttatik néki.

5,16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért

 

1 Péter

 

 1,14 Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek.

2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, , hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

2,9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, magtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

2,11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek

2,19 Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén.

3,9b Arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.

3,9 Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek.

3,15 Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel

4,1 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől.

4,2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt.

4,8 a szeretet legyen kitartó bennetek

4,9 Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.

5,5 az alázatosságot öltsétek fel

5,7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

2 Péter

 

2,9 Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből

3,9 Nem késik el az ígérettel az Úr

 

1 János

 

1,8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

2,12 a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért

2,15 Ne szeressétek a világot, se azokat amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

3,5 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye

3,11 Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást

3,14 Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.

3,18 Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal.

4,4b mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

4,9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

4,18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet

4,20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az

5,18 Aki Istentől született, vigyáz magára

2 János

 

1,10-11 Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben

3 János

 

11 Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd hanem a jót.

 

Júdás

 

1,11a  Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót.

Jelenések

 

2,2 Tudom a te dolgaidat

2,4 Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad (új ford.: az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet)

3,1 Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.

3,5 Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből

3,8 ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót

3,15 Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró!

3,17 ezt mondod: Gazdag vagyok és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen

3,19 Akiket én szeretek; megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

3,20 Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.

14,7 Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget

19,9 Ezek az Istennek igaz beszédei

21,7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.